AKTUALNOŚCI

2019-11-13

Biała lista rachunków bankowych

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Od 1 września 2019 r. istnieje w postaci elektronicznej nowy Wykaz podmiotów, w którym znajdują się m.in. ich numery rachunków bankowych. Pojawiają się wątpliwości, w jakim terminie podatnik VAT zobowiązany jest do sprawdzenia danego kontrahenta w Wykazie, aby uniknąć negatywnych konsekwencji, tj. niedochowania należytej staranności, a od 1 stycznia 2020 r. ryzyka poniesienia odpowiedzialności solidarnej za zaległości wystawcy faktury. Rodzi się też czy podatnik prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, wykorzystujący w swojej działalności rachunki osobiste, zobowiązany jest do posiadania kont firmowych, które musiałby zgłosić do urzędu skarbowego oraz, czy przelew płatności za faktury w kwocie przekraczającej 15.000 zł, który zostanie dokonany na rachunek osobisty kontrahenta wykorzystywany w jego działalności będzie sankcjonowany odpowiedzialnością solidarną.

Ministerstwo Finansów przyjmuje stanowisko, że zapłata powinna być dokonana na rachunek zawarty w Wykazie na dzień zlecenia przelewu. Prawidłowa realizacja obowiązków podatników będzie wymagała od części podatników posiadania rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK otwartych w związku z prowadzoną działalnością, zgłoszonych do urzędu skarbowego.

Od 1 stycznia 2020 r. dokonanie płatności należności z faktury na kwotę powyżej 15.000 zł na inny rachunek niż zamieszczony w Wykazie naraża podatnika na konsekwencje podatkowe w postaci braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu lub zwiększenia przychodów w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT. Przepisy wprowadzające Wykaz podatników VAT nie przewidują sankcji w postaci braku możliwości odliczenia VAT.

Wykaz podatników VAT jest jednym z narzędzi formalnych pozwalających zweryfikować okoliczności związane z transakcją, w szczególności pozyskać informacje o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów dla celów VAT, co będzie pomocne przy dochowaniu należytej staranności przy podejmowaniu decyzji o jej zawarciu z kontrahentem. Przy czym każda sprawa przez organy podatkowe zawsze jest analizowana indywidualnie.

Grupa Dziesięcina