AKTUALNOŚCI

2019-03-28

Czy zbyt wcześnie wystawiona faktura VAT jest „pusta”?

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Przepisy zawarte w Ustawie VAT regulują m.in. to czym jest faktura i kiedy należy ją wystawić, a także elementy składowe tego dokumentu. Kolejną istotną dla podatników zasadą jest termin, w którym powinna być wystawiona faktura.

Zasadniczo fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Oprócz kilku wyjątków przewidzianych w przepisach, faktura nie jest konieczna dla zaistnienia obowiązku podatkowego oraz nie generuje samoistnie powstania tego obowiązku. Ustawodawca dopuszcza także wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi. Faktura, co do zasady, nie może być jednak wystawiona wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonania usługi.

Niewystawienie faktury (a także wystawienie jej niezgodnie z przepisami) może się wiązać z odpowiedzialnością karnoskarbową. Gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązany do jego zapłaty.

Gdy podatnik wystawi fakturę wcześniej niż 30. dnia przed wykonaniem usługi lub dostawą towarów, to może być obowiązany do zapłaty wynikającego z niej podatku. Sposobem na uniknięcie przez podatnika sankcji wynikającej z ustawy o VAT jest niezwłoczne dokonanie stosownej korekty faktury. W przeciwnym razie podatnik będzie zobligowany do wykazania podatku VAT na podstawie regulacji dotyczących „pustych faktur”.

Samo wystawienie faktury „zbyt wcześnie” nie powinno automatycznie obligować podatnika do jej korygowania. Istotne jest to, czy transakcja rzeczywiście miała miejsce, a każdy taki przypadek należałoby analizować indywidualnie.

Grupa Dziesięcina