AKTUALNOŚCI

2019-07-06

Czy zniknie ponad 200 aptek w całej Polsce?

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

1 sierpnia za sprawą nowelizacji Prawa farmaceutycznego z 7 czerwca 2018 roku wygasną zezwolenia około 200 aptek funkcjonujących w Polsce.

W ustawie znalazły się zapisy, które od 1 sierpnia 2018 roku wprowadziły zakaz łączenia działalności polegającej na obrocie produktami leczniczymi z wykonywaniem działalności leczniczej.

Przedsiębiorcy, którzy w dniu jej wejścia w życie prowadzili jednocześnie działalność leczniczą oraz posiadali zezwolenia na prowadzenie hurtowni, apteki lub punktu aptecznego, dostali 12 miesięcy na rozdzielenie tych działalności. W przypadku niepodjęcia kroków w tym kierunku, należące do nich „zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego wygasa”.

Przepisy ograniczające łączenie działalności gospodarczej na różnych poziomach łańcucha dystrybucji z wykonywaniem działalności leczniczej, wprowadzono głównie w ramach walki z nielegalnym wywozem leków. Jednym z mechanizmów tego procederu było nabywanie leków przez podmioty lecznicze na podstawie zapotrzebowań, a następnie ich sprzedaż za granicę dzięki jednoczesnemu posiadaniu zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Rozdzielenie obu rodzajów działalności miało z założenia wyeliminować ten mechanizm „odwróconego łańcucha dystrybucji”.

W uzasadnieniu ustawy podano, że łączenie obu rodzajów działalności może też sprawiać, że lekarze ordynując leki mogą kierować się własnym interesem ekonomicznym. Dlatego lata temu wprowadzono zakaz prowadzenia aptek i punktów aptecznych przez lekarzy wykonujących swój zawód.

Nie ulega wątpliwości, że przynajmniej część z aptek, należących obecnie do przedsiębiorców prowadzących też działalność leczniczą, będzie się musiała po prostu zamknąć.

Ucierpią na tym ich właściciele, pracownicy, ale także i pacjenci. Jednak Minister Zdrowia stoi na stanowisku, że przesłanki wprowadzenia opisanego powyżej zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu produktami leczniczymi oraz działalności leczniczej pozostają aktualne i zmiana przedmiotowych regulacji była szkodliwa w skali całego kraju.

Jego zdaniem analiza zjawiska odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych oraz nielegalnego wywozu produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności jednoznacznie wskazuje, że podstawowym modelem nielegalnej działalności w tym zakresie jest wykorzystanie zakładów leczniczych podmiotów prowadzących działalność leczniczą, które prowadzą równolegle działalność gospodarczą w zakresie obrotu produktami leczniczymi.

Grupa Dziesięcina