AKTUALNOŚCI

2019-12-16

Dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku VAT

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Od 1 listopada 2019 r. niektórzy podatnicy VAT zobowiązani są stosować mechanizm podzielonej płatności. Dotyczy to nabyć przez podatników towarów/usług wskazanych w ustawie o VAT, udokumentowanych fakturami, w których kwota należności ogółem przekracza 15.000 zł. W stosunku do pozostałych towarów i usług nadal stosuje się dobrowolność w MPP. Zatem obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności nie są objęte płatności za nabyte towary/usługi, jeżeli:

 • nie zostały one wykazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (niezależnie od tego, że kwota należności ogółem wykazana na fakturze przekroczy 15.000 zł),
 • kwota należności ogółem wykazana na fakturze nie przekroczy 15.000 zł (nawet jeżeli będą to towary i usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT).

Podatnik, który rozlicza się z dostawcą/usługodawcą w systemie podzielonej płatności dokonuje przelewu kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto na rachunek bankowy albo na rachunek imienny w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej kontrahenta, natomiast kwota VAT przekazywana jest na specjalne konto, tzw. rachunek VAT. Wówczas u podatnika (dostawcy) może wystąpić kumulacja środków zgromadzonych na rachunku VAT. Należą one do podatnika, ale dysponowanie nimi jest jednak ograniczone. Z tego rachunku podatnik może dokonać zapłaty m.in.:

1)   przy użyciu komunikatu przelewu na rachunek VAT kwoty podatku VAT wynikającej z faktury dokumentującej nabycie towarów lub usług bądź kwoty podatku VAT wynikającej z wystawionej przez podatnika faktury korygującej,

2)   na rachunek urzędu skarbowego:

 • podatku od towarów i usług (VAT), w tym podatku VAT z tytułu importu towarów, dodatkowego zobowiązania podatkowego w tym podatku, a także odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego,
 • podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób prawnych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,
 • podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego (AKC), wpłat dziennych, a także odsetek za zwłokę w podatku akcyzowym oraz odsetek od przedpłat podatku akcyzowego,
 • należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności,

3)   należności z tytułu składek, do poboru których obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Z powyższych przepisów nie wynika, aby podatnik dokonując zapłaty podatku VAT, PIT czy CIT na rachunek urzędu skarbowego zobowiązany był do wpłacenia ww. zobowiązań na podstawie komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub SKOK.

Jednak przy zapłacie zobowiązania VAT przelewem podatkowym, w pierwszej kolejności do przelewu wykorzystane zostaną środki zgromadzone na rachunku VAT. To oznacza, że bank realizując przelew podatkowy dotyczący zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego, zawsze w pierwszej kolejności pobiera środki z rachunku VAT.

Wpłat na rachunek urzędu skarbowego z tytułu podatków np. VAT, CIT czy PIT podatnik dokonuje na podstawie zwykłego przelewu podatkowego a nie na podstawie komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub SKOK. Wpisuje w nim właściwy numer rachunku urzędu skarbowego i symbol formularza. Przy czym należy pamiętać, że od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik zobowiązany będzie wpłacać zobowiązania podatkowe (w tym podatek od towarów i usług) na przypisany mu indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy.

Jeżeli podatnik posiada w danym banku kilka rachunków VAT to samodzielnie może (bez żadnych ograniczeń) dokonywać przesunięć środków pieniężnych pomiędzy tymi rachunkami. Rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu przekazania środków na inny rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku przy użyciu komunikatu przelewu, w którym:

 • w polu przeznaczonym na kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności, jak i w polu przeznaczonym na kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto należy wpisać kwotę przekazywanych środków,
 • w polu przeznaczonym na wskazanie numeru faktury należy wpisać wyrazy przekazanie własne,
 • w polu przeznaczonym na wskazanie numeru, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (NIP) należy wskazać numer, za pomocą którego posiadacz jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług (swój numer NIP).

W przypadku wystąpienia kumulacji środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT, podatnik ma prawo do wystąpienia z wnioskiem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na rachunku VAT, na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w SKOK, dla których jest prowadzony ten rachunek.

Taki wniosek podlega weryfikacji przez naczelnika urzędu skarbowego, który w terminie 60 dni od otrzymania wniosku, w drodze postanowienia, wyraża zgodę na przekazanie środków z rachunku VAT. Na powyższe postanowienie podatnikowi przysługuje zażalenie. Informację o wydanym w tej sprawie postanowieniu, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje bankowi albo spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, które prowadzą rachunek VAT wskazany we wniosku.

Naczelnik urzędu skarbowego odmawia, w drodze decyzji, wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT w przypadku:

 •  posiadania przez podatnika zaległości z tytułu podatków i należności w wysokości odpowiadającej tej zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, według stanu na dzień wydania decyzji (powyższe dotyczy zaległości z tytułu VAT, w tym importu towarów, z tytułu CIT, PIT, AKC oraz należności celnych i odsetek za zwłokę od tych należności),
 • gdy zachodzi uzasadniona obawa, że:

       a)    zobowiązanie podatkowe z tytułu podatków i należności, o których mowa powyżej, nie zostanie wykonane, w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań podatkowych lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowiązań podatkowych, lub

        b)   wystąpi zaległość podatkowa z tytułu podatków i należności, o których mowa powyżej lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Ponadto, w wyniku wprowadzonych zmian od 1 listopada 2019 r. z wnioskiem o przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mogą występować również osoby, które były wspólnikami spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej. Procedura rozpatrywania wniosku złożonego przez byłych wspólników ww. spółek jest analogiczna jak przy wnioskach składanych przez pozostałych podatników.

         a)    zobowiązanie podatkowe z tytułu podatków i należności, o których mowa powyżej, nie zostanie wykonane, w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań podatkowych lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowiązań podatkowych, lub

         b)   wystąpi zaległość podatkowa z tytułu podatków i należności, o których mowa powyżej lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Ponadto, w wyniku wprowadzonych zmian od 1 listopada 2019 r. z wnioskiem o przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mogą występować również osoby, które były wspólnikami spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej. Procedura rozpatrywania wniosku złożonego przez byłych wspólników ww. spółek jest analogiczna jak przy wnioskach składanych przez pozostałych podatników.

Grupa Dziesięcina
KATEGORIE
VAT