AKTUALNOŚCI

2020-06-23

E-sprawozdanie finansowe za 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Podmioty, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2019 r., mają czas na dokończenie prac bilansowych i sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego należy do tych podmiotów, które w danym roku obrotowym prowadziły księgi rachunkowe. Opracowuje się je i na tzw. dzień bilansowy. Podstawą jego przygotowania są dane wynikające z wstępnie zamkniętych ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe zamyka się m.in. na dzień kończący rok obrotowy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Roczne sprawozdanie finansowe należy sporządzić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

Na skutek pandemii COVID-19 księgowi oraz przedsiębiorcy mieli spore trudności z ich terminowym sporządzeniem do końca marca 2020 r. Na mocy rozporządzenia MF w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, termin zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego został przesunięty o 3 miesiące (a dla podmiotów podlegających nadzorowi KNF - o 2 miesiące).

Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej (w przypadku większości podmiotów opracowuje się je w formacie ustrukturyzowanym, tzw. XML). Opatruje się je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Grupa Dziesięcina