AKTUALNOŚCI

2019-07-03

Faktury do paragonu

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Jeśli w chwili drukowania paragonu przedsiębiorca nie zadba o podanie i wpisanie na nim numeru NIP, nie otrzyma faktury.

Od 1 września 2019 r. przedsiębiorcy będą zmuszeni przekazywać informacje o wystawieniu im faktury znacznie wcześniej.

Zgodnie z nowymi zasadami, w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer NIP.

Należy również zauważyć, że podatnik nie może dowolnie wybierać, czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, czy też występuje w charakterze konsumenta.

To znaczy, jeżeli w momencie dokonywania zakupu dany podmiot występuje w charakterze konsumenta i nabywa określony towar, jako konsument, wówczas nie ma możliwości późniejszej zmiany tego charakteru zakupu. Towar lub usługa nabyta na potrzeby osobiste lub prywatne nie może z czasem przekształcić się w zakup służący działalności gospodarczej z punktu widzenia VAT.

Sprzedawcy z kasami fiskalnymi bez możliwości wpisania numeru NIP

W sytuacji, gdy podatnik dokonujący sprzedaży nie będzie miał technicznej możliwości wpisania numeru identyfikującego na paragonie, nabywca powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę, jako podatnik – w takiej sytuacji sprzedawca nie powinien rejestrować zakupu na kasie rejestrującej, tylko powinien od razu wystawić fakturę. Proponowana zmiana przepisów nie będzie zatem skutkowała koniecznością wymiany kas rejestrujących przez podatników, natomiast konieczna może się okazać zmiana procedur stosowanych przez podatników.

Procedura zgodnie z którą nabywca, który w związku z prowadzoną działalnością chce otrzymać fakturę, powinien poinformować o tym sprzedawcę w momencie dokonywania zakupów, tak żeby sprzedawca nie zarejestrował sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, tylko wystawił fakturę, jest w pełnej zgodzie z przepisami ustawy o VAT. Za pomocą kas rejestrujących ewidencjonuje się bowiem wyłącznie sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Kary za wystawienie faktury do paragonu oraz za posługiwanie się taką fakturą

Przewidziane zostały dwa rodzaje kar za niepodporządkowanie się nowym przepisom.

Po pierwsze, w przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z ich naruszeniem, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Po drugie, karze podlega druga strona transakcji (nabywca) - w przypadku ujęcia w ewidencji wystawionej dla niego faktury dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera numeru, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Termin wejścia w życie, dotychczasowe transakcje a nowe regulacje prawne

Grupa Dziesięcina