AKTUALNOŚCI

2019-07-05

GIF uchylił postanowienie warmińsko-mazurskiego WIF, zaskarżone przez ZAPPA

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Na bazie przedstawionych dokumentów GIF wskazał na wysokie prawdopodobieństwo dojścia do naruszenia limitu koncentracji aptek 1% w województwie.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego prowadzonych jest 46 aptek ogólnodostępnych pod nazwą „DOZ”, „Dbam o Zdrowie”, „Apteka DOZ”, „Apteka Dbam o Zdrowie” etc. – 21 z nich to apteki franczyzowe DOZ S.A., natomiast 25 aptek należy do spółek grupy kapitałowej DOZ S.A.

W składanym wniosku ZAPPA dowodziło, że za ograniczeniem koncentracji aptek na terenie poszczególnych województw przemawia art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 u.p.f.. Co za tym idzie, 21 spółkom należącym do grupy kapitałowej DOZ powinno zostać cofnięte zezwolenie, gdyż przestały spełniać warunki określone przepisami, a wymagane do wykonywania działalności określonej w zezwoleniu.

WIF najpierw wezwał ZAPPA do uzupełnienia braków formalnych, a następnie po uzupełnieniu wniosku odmówił wszczęcia postępowania z urzędu uznając, że cele statutowe i zadania ZAPPA stoją w sprzeczności z wnioskowanym cofaniem zezwoleń prowadzących do ograniczenia, a nie rozwoju rynku. Jednocześnie WIF wskazał, że nie wykazano konkretnego interesu społecznego dla cofnięcia omawianych zezwoleń.

ZAPPA wniósł o uchylenie postępowania do GIF, który po zapoznaniu się z dokumentacją uchylił decyzję instancji w całości i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia wskazując, że WIF dokonał błędnej oceny przesłanek podniesionych we wniosku ZAPPA.

Zdaniem organu odwoławczego, na skutek błędnej oceny przesłanek do wszczęcia postępowania, organ I instancji nie przeprowadził postępowania wyjaśniającego oraz nie ustalił wszystkich okoliczności sprawy, co skutkowało bezzasadną odmową wszczęcia postępowania. Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku ZAPPA, liczba aptek prowadzonych w województwie warmińsko-mazurskim, w dniu złożenia wniosku oscylowała w granicach 450 aktywnych aptek ogólnodostępnych, co skutkowało ustaleniem, że jednoprocentowy próg maksymalnej ustawowej koncentracji aptek prowadzonych przez jeden podmiot i podmioty przez niego kontrolowane wynosi 4 apteki. Jednocześnie w swoim stanowisku GIF zobowiązał WIF do przeprowadzenia postępowania, które ustali czy doszło do przekroczenia 1% prowadzonych aptek na terenie województwa, a następnie podjęcie działań prowadzących do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

Grupa Dziesięcina