AKTUALNOŚCI

2016-04-05

Jak uzyskać świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500 plus"?

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
1 kwietnia br. ruszył program "Rodzina 500+", w ramach którego rodziny mogą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie drugie i kolejne dziecko w wieku do ukończenia 18 lat - niezależnie od dochodu rodziny lub na pierwsze lub jedyne dziecko - o ile dochód nie przekracza 800 zł lub - w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko - 1.200 zł na osobę, do ukończenia przez nie 18. roku życia. Aby otrzymywać świadczenie, konieczne jest wystąpienie z wnioskiem odpowiednio przez matkę, ojca, opiekuna faktycznego albo opiekuna prawnego dziecka. W przypadku zbiegu prawa do świadczenia, będzie ono wypłacane temu z rodziców lub opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów, przyznane zostanie temu, kto pierwszy złoży wniosek. Wniosek jest bezpłatny, za jego pobranie i złożenie nie ma żadnych opłat. Udokumentowanie dochodów jest konieczne tylko w przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. Formularze wniosku i oświadczeń dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl. Składanie wniosków jest możliwe od 1 kwietnia br.: w formie papierowej – wniosek składa się osobiście lub za pośrednictwem poczty w urzędzie miasta lub gminy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w wyznaczonych do tego miejscach, np. w galeriach handlowych w formie elektronicznej - wniosek składa się przez Internet za pomocą portali: empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.   O prawo do świadczenia mogą ubiegać się także cudzoziemcy spełniający warunki ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o ile zamieszkują na terytorium RP przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres od 1 października do 30 września roku następnego. Wyjątek będzie stanowił pierwszy okres ustalania uprawnień do świadczenia, który rozpocznie się z dniem 1 kwietnia 2016 r. i zakończy 30 września 2017 r. Wniosek trzeba złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, do dnia 1 lipca 2016 r. Przekroczenie tego terminu skutkować będzie wypłatą świadczenia począwszy od miesiąca złożenia wniosku.
Grupa Dziesięcina