AKTUALNOŚCI

2017-03-30

Jak załatwiać sprawy podatkowe od 1 marca 2017 r.?

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), która funkcjonuje od 1 marca 2017 r., to połączenie trzech pionów działających dotychczas niezależnie od siebie: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Nową terenową strukturę aparatu skarbowego tworzą urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe oraz izby administracji skarbowej. Większość spraw dotyczących realizacji obowiązków podatkowych i celnych załatwia się w urzędach skarbowych.
  1. Deklaracje, zeznania, informacje oraz inne dokumenty związane z podatkami PIT, CIT czy VAT składa się tak jak dotychczas do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika zasadniczo ze względu na miejsce zamieszkania (osoby fizyczne) lub siedzibę (osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej). Istnieje ponadto możliwość złożenia deklaracji i podań w dowolnym centrum obsługi. Takie punkty funkcjonują w wybranych 50 urzędach skarbowych. Rozliczenia można również przesłać na niezmienionych zasadach przez Internet za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Podatki i zaliczki na podatek wpłaca się na odpowiednie dotychczasowe rachunki bankowe właściwego urzędu skarbowego.
  2. Urzędy skarbowe przejęły zadania należące dotychczas do urzędów i oddziałów celnych, w zakresie poboru akcyzy, podatku od gier, opłaty paliwowej, podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin. Pozostała jednak możliwość załatwiania spraw na dotychczasowych zasadach w 143 oddziałach celnych. Deklaracje, zeznania i zgłoszenia celne można również nadal składać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy PUESC. Nie zmieniły się numery rachunków bankowych przeznaczone do obsługi należności celnych. Zachowano także zasadę przyjmowania wpłat niektórych zobowiązań na rachunek bankowy jednego wyznaczonego organu podatkowego, ale trzeba uważać na zmianę dysponenta konta, czyli nazwę organu zamieszczaną na poleceniu przelewu lub dowodzie wpłaty (np. w przypadku akcyzy).
  3. Podatnicy mogą być kontrolowani przez urzędy skarbowe - w ramach kontroli podatkowych prowadzonych na dotychczasowych zasadach, oraz przez urzędy celno-skarbowe podejmujące kontrole celno-skarbowe. Kontrole celno-skarbowe są wykonywane przez pracowników KAS oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Mają przede wszystkim służyć zwalczaniu przestępstw podatkowych i celnych naruszających bezpieczeństwo finansowe państwa. Każdy urząd celno-skarbowy ma prawo przeprowadzić kontrolę na całym terytorium Polski (bez względu na siedzibę kontrolowanego). Kontrolowany nie zostanie o niej uprzedzony. W ciągu 14 dni od dnia wszczęcia kontroli (od dnia doręczenia upoważnienia do jej przeprowadzenia) można jednak skorygować deklaracje objęte weryfikacją. Korekty składa się do właściwego urzędu skarbowego, a nie do urzędu celno-skarbowego, który prowadzi kontrolę. Kontrola celno-skarbowa nie podlega zasadom prowadzenia kontroli działalności przedsiębiorców przewidzianym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, m.in. ograniczeniom czasowym i zakazie prowadzenia jednocześnie więcej niż jednej kontroli. Kontrolujący mają przy tym szereg uprawnień. Mogą żądać okazania dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, przesłuchiwać kontrolowanego i świadków, dokonywać oględzin, sporządzać filmy, fotografie czy nagrania dźwiękowe, przeszukiwać lokale. Na uwagę zasługuje możliwość żądania akt, ksiąg i innych dokumentów dotyczących kontroli, ale za inny okres niż nią objęty, jeżeli nie upłynął jeszcze termin ich przechowywania. Kontrola celno-skarbowa kończy się doręczeniem kontrolowanemu wyniku kontroli. W ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania można skorygować sprawdzane deklaracje podatkowe. Jeżeli kontrolowany nie poprawi rozliczeń uznanych za błędne lub przedłożona przez niego korekta nie zostanie uwzględniona, kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe.
  4. Formularze nieuwzględniające zmian wynikających z utworzenia KAS, czyli wydane przed 1 marca 2017 r., można stosować do wyczerpania nakładu, ale nie dłużej niż do końca 2017 r.
  5. Organem odwoławczym od decyzji urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego jest zasadniczo dyrektor właściwej izby administracji skarbowej. Inaczej uregulowano kwestię odwołania od decyzji wydanej przez urząd celno-skarbowy w sprawie, w której prowadzona kontrola celno-skarbowa przekształciła się w postępowanie podatkowe. Odwołanie od decyzji kończącej takie postępowanie podatkowe rozpatruje naczelnik urzędu celno-skarbowego, który ją wydał.
  6. Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych - niezależnie od siedziby lub zamieszkania wnioskodawcy - kieruje się do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Można go wysłać na adres pocztowy (ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała) lub przekazać drogą elektroniczną przez e-PUAP. Opłatę związaną z wniesieniem wniosku, 40 zł od każdego przedstawionego w nim odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, trzeba wpłacić na konto KIS (25 1010 1212 0064 6422 3100 0000).
Gdzie załatwiać wybrane sprawy od 1 marca 2017 r.?
Sprawa Organ właściwy do załatwienia sprawy
złożenie deklaracji, zeznania, informacji i innych dokumentów dotyczących PIT, CIT, VAT, PCC, SD właściwy urząd skarbowy
zapłata podatku (zaliczki na podatek) PIT, CIT, VAT, PCC, SD właściwy urząd skarbowy
złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, zeznania, deklaracji informacji i innych dokumentów dotyczących akcyzy (z wyjątkiem spraw dotyczących importu towarów) urząd skarbowy właściwy w sprawie akcyzy
złożenie wniosku o wydanie znaków akcyzy urząd skarbowy właściwy w sprawie znaków akcyzy
zapłata akcyzy wpłata na dotychczasowy rachunek bankowy, ale ze wskazaniem jako odbiorcy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu
złożenie deklaracji i informacji o dopłatach w zakresie podatku od gier właściwy urząd skarbowy
zapłata podatku od gier wpłata na dotychczasowy rachunek bankowy, ale ze wskazaniem jako odbiorcy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu
złożenie zgłoszenia celnego w związku z importem towarów właściwy oddział celny
zapłata należności w związku z importem towarów wpłata na dotychczasowy rachunek bankowy, ale ze wskazaniem jako odbiorcy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu
złożenie wniosku o zezwolenie na urządzenie loterii fantowej lub gry w bingo właściwa izba administracji skarbowej
zapłata za zezwolenie na urządzenie loterii fantowej lub gry w bingo wpłata na dotychczasowy rachunek bankowy, ale ze wskazaniem jako odbiorcy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu
zgłoszenie loterii fantowej lub gry w bingo właściwy urząd celno-skarbowy
złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
złożenie wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu
złożenie wniosku o wydanie wiążącej informacji taryfowej lub wiążącej informacji o pochodzeniu towaru Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
 
Grupa Dziesięcina