AKTUALNOŚCI

2015-11-23

JEDNOSTKI MAŁE - UPROSZCZENIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
Dnia 3 września 2015 roku weszła w życie zmiana ustawy o rachunkowości, wprowadzając pojęcie jednostki małej. Jednostką taką mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, spółki, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych, które nie przekraczają w danym roku określonego pułapu finansowego i nie zatrudniają średnio więcej niż 50 osób rocznie. Dodatkowo organ zatwierdzający jednostki, powinien podjąć uchwałę w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla tych jednostek. Uznanie za jednostkę małą daje możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego, uproszczonego bilansu aktywów i pasywów oraz rachunku zysków i strat. Podmiot taki zwolniony jest także z konieczności sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym.
Grupa Dziesięcina
KATEGORIE
TAGI