AKTUALNOŚCI

2015-08-31

Jeszcze działalność gospodarcza czy już stosunek pracy?

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
Aby umowa o współpracę zawarta z osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą nie mogła być traktowana jak stosunek pracy, musi być pozbawiona przynajmniej części elementów charakterystycznych dla stosunku pracy. Jakie to są elementy? Zgodnie z art. 22 §1 Kodeksu pracy, cechami charakterystycznymi dla stosunku pracy jest zatrudnianie pracownika za wynagrodzeniem i zobowiązanie go do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Świadczenie pracy pod kierownictwem łączy się z obowiązkiem jej wykonywania w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Poza wskazanymi wyżej cechami, przepisy regulują jeszcze jeden element, który w istotny sposób odróżnia stosunek pracy od wykonywania pracy na innej podstawie. Tym elementem są zasady ponoszenia odpowiedzialności za przebieg i rezultat pracy. W przypadku stosunku pracy, to na pracodawcy spoczywa całe ryzyko związane z tą odpowiedzialnością. Natomiast pracownik odpowiada wobec pracodawcy tylko w granicy działania umyślnego. Mając powyższe na uwadze, aby umowa współpracy nie była uznana za stosunek pracy musi przewidywać pewien zakres swobody osoby samozatrudnionej pod względem miejsca i czasu wykonywania obowiązków z niej wynikających. Ponadto powinna być zachowana równość stron (głównie chodzi o równość prawną), a odpowiedzialność za rezultat wykonanej pracy powinna obciążać zleceniobiorcę.
Grupa Dziesięcina