AKTUALNOŚCI

2019-11-22

Kary dla przedsiębiorców w 2020 r. ostro w górę

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Stałym ryzykiem gospodarczym jest brak bieżącego regulowania własnych zobowiązań, skutkiem czego mogą być: brak, niedopłata bądź opóźnienia w zapłacie podatków, niezłożenie deklaracji podatkowych, niewykonanie obowiązków formalno-podatkowych nakładanych przez ustawodawcę. Uchybienie wykonywania powyższych czynności może skutkować nałożeniem przez organ skarbowy na przedsiębiorcę kary grzywny.

Regulacje dotyczące wielkości kar i wyszczególnienia istoty powszechności wykroczeń oraz przestępstw skarbowych ustawodawca wymienia reguluje Kodeks karny skarbowy (dalej: k.k.s.).

Przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez k.k.s. pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Z kolei wykroczeniem skarbowym jest czyn zabroniony przez k.k.s. pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekraczają pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi.

W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia rośnie kwota graniczna, co do której k.k.s. wskazuje, że mamy do czynienia z wykroczeniem skarbowym. W 2019 r., kwota ta dochodzi maksymalnie do 11 250 zł, natomiast w 2020 r. będzie to 13 000 zł.

Karą za wykroczenia skarbowe jest kara grzywny określona kwotowo, i tak.

·                     kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że k.k.s. stanowi inaczej, czyli od 225 zł do 45 000 zł,

·                     mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli maksymalnie do 4500 zł,

·                     wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli maksymalnie do 22 500 zł.

Należy podkreślić, że k.k.s. informuje jednocześnie o konieczności uwzględnienia stosunków majątkowych i rodzinnych sprawcy oraz jego dochodach i możliwościach zarobkowych w trakcie czynności nakładania kary grzywny lub mandatu karnego.

Kary za przestępstwa skarbowe będą kształtować się nieco inaczej. Zgodnie z k.k.s., wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej; jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720, czyli od 750 zł do 21 600 000 zł.

Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających wysokości dwustu stawek dziennych, chyba że k.k.s. przewiduje karę łagodniejszą, czyli od 750 zł do 6 000 000 zł.

Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności. Oznacza to, że wysokość stawki dziennej może być ustalana w granicach od 75 zł do 30 000 zł.

 

2019 r.

(minimalne wynagrodzenie: 2250 zł)

2020 r.

(minimalne wynagrodzenie: 2600 zł)

wykroczenie skarbowe

kara grzywny

(od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 225 zł

do 45 000 zł

od 260 zł

do 52 000 zł

mandat karny

(<=2-krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 225 zł

do 4500 zł

od 260 zł

do 5200 zł

wyrok nakazowy

(<= 10-krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 225 zł

do 22 500 zł

od 260 zł

do 26 000 zł

przestępstwo skarbowe

stawka dzienna

(od 1/30 minimalnego wynagrodzenia do jej 400-krotności)

od 75 zł

do 30 000 zł

od 86,67 zł

do 34 668 zł

kara grzywny

(od 10 do 720 stawek dziennych)

od 750 zł

do 21 600 000 zł

od 866,70 zł

do 24 960 960 zł

kara grzywny (wyrok nakazowy)

(od 10 do 200 stawek dziennych)

od 750 zł

do 6 000 000 zł

od 866,70 zł

do 6 933 600 zł

Grupa Dziesięcina