AKTUALNOŚCI

2020-06-16

Kary w kosztach firmowych

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Przepisy zawarte w obu ustawach o podatku dochodowym zawierają ograniczenia w zakresie obciążania firmowych kosztów podatkowych wartością niektórych kar umownych oraz odszkodowań. Z ustawy o pdof i ustawy o pdop w brzmieniu obecnie obowiązującym wynika, że wyłączeniu z kategorii kosztów uzyskania przychodów podlegają trzy rodzaje kar umownych i odszkodowań. Chodzi tu o kary umowne i odszkodowania z tytułu:

  • wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług,
  • zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad,
  • zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

W efekcie kary umowne i odszkodowania z innych tytułów niż te w nich wskazane mogą obciążać firmowe koszty podatkowe, o ile spełniają ogólną definicję kosztów uzyskania przychodów wynikającą z ustawy o pdof i ustawy o pdop.

Tarcza 4.0 przewiduje zmiany w tych uregulowaniach. Z dodawanego do ustawy o pdof art. 52zb, a do ustawy o pdop art. 38t wynikać będzie, że przepisy wyłączające z kosztów uzyskania przychodów określone kary umowne i odszkodowania nie będą miały zastosowania w sytuacji, gdy wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19. W wyniku wprowadzonych zmian podatnicy będą mogli uwzględniać w kosztach kary umowne i odszkodowania zapłacone z tytułów wymienionych w tych przepisach na podstawie ogólnej zasady wynikającej z art. 22 ust. 1 ustawy o pdof oraz art. 16 ust. 1 ustawy o pdop.

Grupa Dziesięcina