AKTUALNOŚCI

2019-08-20

Kasa rejestrująca przy sprzedaży przez Internet

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres), to płatność taką uznaje się za zwolnioną z obowiązku ewidencji w kasie rejestrującej.

Podatnik może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, przy łącznym spełnieniu wszystkich poniższych warunków:

  • zapłata za towar musi być dokonana w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana,
  • przedmiotem dostawy nie są towary wymienione w § 4 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Wystarczy, aby jeden z tych warunków nie został spełniony, aby utracić prawo do stosowania zwolnienia.

Par. 4 ust. 1 rozporządzenia wymienia następujące czynności dostawy towarów i usług:

1.               dostawa:

a.      gazu płynnego,

b.     części do silników (PKWiU 28.11.4),

c.      silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

d.     nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

e.      przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

f.      części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

g.     części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

h.     silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

i.       sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

j.       sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

k.     wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",

l.       zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

m.   wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

n.     wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

o.     perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

2.     świadczenie usług:

a.      przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

b.     przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

c.      naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

d.     w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e.      w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f.      w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,

g.     prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,

h.     doradztwa podatkowego,

i.       związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

j.       fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

k.     kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

l.       związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

Zakres wyłączeń ze stosowania zwolnienia jest stosunkowo szeroki. Należy pamiętać, że każda, nawet pojedyncza transakcja, polegająca na dostawie wymienionego wyżej towaru lub świadczenia usługi powoduje konieczność rejestracji na kasie fiskalnej. Pamiętajmy jednak, że obowiązek stosowania kas rejestrujących co do zasady dotyczy osób, mających status podatników VAT w rozumieniu ustawy.

Grupa Dziesięcina