AKTUALNOŚCI

2021-01-03

Kolejna pomoc dla przedsiębiorców –w ramach Tarczy PFR

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Polskie firmy, które z powodu pandemii musiały ograniczyć lub zawiesić swoją działalność, mogą liczyć na wsparcie rządu. Polska otrzymała zgodę Komisji Europejskiej na zaangażowanie krajowych środków finansowych w różnego rodzaju instrumenty wspierające firmy. Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0, to łącznie ok. 35 mld zł na pomoc dla przedsiębiorców. Z tego ok. 13 mld zł trafi do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Od początku epidemii COVID-19 do polskich firm trafiło już ok. 168 mld zł – z czego ponad 60 mld zł w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Program ma zapobiec znacznemu spadkowi przychodów i utracie płynności finansowej, a w konsekwencji zmniejszeniu ryzyka utraty miejsc pracy i bankructwa najbardziej dotkniętych przedsiębiorstw. Z rządowego wsparcia skorzystają branże m.in. z obszaru gastronomii, kultury, sportu i rekreacji oraz targowisk.

W kategorii mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, pomoc otrza firmy zarejestrowane i prowadzące działalność w Polsce, które spełniają następujące kryteria kwalifikowalności:

 • muszą odnotować spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie: od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu z okresem od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub  od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;
 • nie mają zaległości podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku;
 • prowadziły działalność gospodarczą zarówno na dzień  31 grudnia 2019 r., jak i na dzień stosowania środków (działalność gospodarcza prowadzona w obu powyższych terminach);
 • które w dniu złożenia wniosku nie były w likwidacji, w upadłości, w restrukturyzacji;
 • przedsiębiorcy zarejestrowani na terytorium RP w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), oraz
 • mający rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego; ponadto rzeczywisty beneficjent  w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nie może posiadać rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe przy zobowiązaniu do przeniesienia swojej rezydencji podatkowej do EOG w ciągu dziewięciu miesięcy od daty przyznania pomocy w ramach środków.

Pomoc dla mikroprzedsiębiorstw jest przeznaczona dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z 38 branż Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz o rocznym obrocie lub sumie bilansowej nie przekraczającej 2 mln EUR. Maksymalna kwota, jaką przedsiębiorca może uzyskać to 36 tys. zł na pracownika. Jeżeli przedsiębiorca otrzymał już pomoc z Tarczy 1.0, maksymalna kwota dofinansowania otrzymanego z obu Tarcz nie może przekroczyć 72 tys. zł na pracownika. Zaliczka zwrotna będzie musiała zostać zwrócona, jeśli średni poziom zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. nie zostanie utrzymany.

Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw przeznaczona jest dla firm zatrudniających do 249 pracowników z 38 branż PKD o rocznym obrocie nieprzekraczającym 50 mln EUR lub sumie bilansowej nieprzekraczającej 43 mln EUR. Pomoc w formie zaliczek zwrotnych, które pokryją część niepokrytych kosztów stałych tych przedsiębiorstw, w przypadku których wybuch COVID-19 spowodował zawieszenie lub ograniczenie ich działalności. Pomoc zostanie przyznana przedsiębiorstwom, które odnotują spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Pomoc może być do wysokości 70% niepokrytych kosztów stałych, ale nie więcej niż 3,5 mln zł na przedsiębiorstwo. Kwota pomocy jest dodatkowo ograniczona do 72 tys. zł na pracownika, jeżeli firma otrzymał już pomoc z Tarczy 1.0. Maksymalna kwota pomocy z obu Tarcz nie może przekroczyć 144 tys. zł na pracownika.

Środki mogą być przekazane przedsiębiorcom prowadzącym działalność w 38 branżach z Polskiej Klasyfikacji Działalności:

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

47.71.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering);

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zagospodarowania;

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;

74.20.Z Działalność fotograficzna;

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

79.11.A Działalność agentów turystycznych;

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;

79.11.B Działalność pośredników turystycznych;

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;

86.90.D Działalność paramedyczna;

90.01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

90.04.Z Prowadzenie obiektów kulturalnych

91.02.Z Działalność muzeów;

93.11.Z Działalność obiektów sportowych;

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych;

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Tarcza PFR to niejedyny instrument, który może pomóc polskim firmom. Istnieje także Tarcza Branżowa – pakiet pomocowy dla blisko 40 branż obecnie najbardziej poszkodowanych skutkami pandemii koronawirusa.

Główne rozwiązania pomocowe z Tarczy Branżowej to:

 •  zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże;
 • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże;
 • dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł,
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2000 zł przez 3 miesiące;
 • zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu zaoszczędzą łącznie kwotę 139 mln złotych; ustawa przewiduje dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r.

Już od środy 30 grudnia przedsiębiorcy mogą składać wnioski w sprawie otrzymania zwolnienia z płacenia składki ZUS oraz otrzymania jednorazowego świadczenia postojowego.

Rozwiązania tarczy branżowej dotyczą 3 miesięcy. Jeśli będzie to konieczne, w odpowiednim czasie rząd ma podjąć decyzje o przedłużeniu wsparcia dla przedsiębiorców. Możliwe będzie też poszerzenie pomocy o kolejne branże.

Wydłużona ma zostać też możliwość skorzystania z już funkcjonujących form pomocowych. Przedsiębiorstwa, które wiosną nie spełniły warunków, a dopiero teraz po raz pierwszy odczuły pogorszenie sytuacji gospodarczej, nadal mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i postojowego. Mogą to zrobić do 30 czerwca 2021 r.

Grupa Dziesięcina