AKTUALNOŚCI

2022-05-21

Koniec epidemii. Pozostaje stan zagrożenia epidemicznego

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że Ministerstwo Zdrowia ogłosiło koniec stanu epidemii CIVID-19 z dniem 16 maja 2022 r., ale nie odwołało stanu zagrożenia epidemicznego.

W związku ze stanem epidemii obowiązującym od 20 marca 2020r. zostały wprowadzone liczne ułatwienia m.in. dla przedsiębiorców, również w zakresie przepisów podatkowych i procedur z tym związanych.

Pytanie zatem, czy z uwagi na koniec stanu epidemii COVID-19, ale nie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, kończy się okres obowiązywania wspomnianych ułatwień?

Co do zasady tak, duża część z wspomnianych ułatwień zakończy swój byt prawny i to z końcem maja br., część z nich z końcem 2022 r., a niektóre pozostaną za nami na dłużej i tak:

Do 31 maja 2022 r.

 • Zakończy się możliwość dokonywania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych służących do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Od 2020r. przedsiębiorca produkujący towary, związane z przeciwdziałaniem COVID-19, mógł dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych służących do produkcji tych towarów (art. 52s ustawy o PIT oraz art. 38k ustawy o CIT).
 • Koniec z odliczeniem darowizn na cele COVID-19 na preferencyjnych warunkach - Ostatnim dniem na przekazanie darowizn na cele COVID-19 będzie 31 maja 2022 r. – możliwość istniała od 1 czerwca 2020 r. (art. 52n oraz 52x ustawy o PIT oraz art. 38g oraz art. 38p ustawy o CIT)
 • Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (ulga IP Box) wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19 – podatnicy CIT - rozliczanie ulgi na etapie zaliczek dla podatników CIT zakończy się trakcie roku podatkowego, a więc z końcem maja br. – (38l ust. 1 w zw.  z art. 25 ust. 1 lub 1b ustawy o CIT) 
 • Od czerwca br., ponownie należy zacząć naliczanie minimalnego podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego, będącego budynkiem w przypadku wynajmujących budynki, których przychód ustalony jako wartość początkowa budynku przekracza 10 mln zł., w wysokości 0,035% miesięcznie od nadwyżki przychodu ponad 10 mln zł. (art. 38ha ustawy o CIT oraz art. 52pa ustawy o PIT)

Do 31 grudnia 2022 r.

 • Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (ulga IP Box) wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19 - podatnicy PIT. - rozliczanie ulgi na etapie zaliczek w trakcie roku podatkowego przez podatników PIT zakończy się z końcem 2022 r. (art. 52u ustawy o PIT)
 • Ulga na działalność badawczo-rozwojową B+R, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do walki z COVID-19 rozliczana na etapie zaliczek w trakcie roku podatkowego  (art. 52t ustawy o PIT oraz art. 38l ustawy o CIT).
 • Ulga na złe długi - zgodnie z (art. 52q oraz art. 52w ustawy o PIT oraz art. 38i oraz art. 38o ustawy o CIT), przy spełnieniu określonych warunków nie ma obowiązku zwiększania podstawy opodatkowania o wartość niezapłaconych zobowiązań, które zostały ujęte w kosztach podatkowych, a które nie zostały uregulowane w roku podatkowym.
 • Zostaną zmienione limity zwolnień podmiotowych (art. 52l ustawy o PIT):
  • zapomogi z funduszu zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji – było do 3 000 zł będzie ponownie 1 000 zł. Chodzi o zapomogi inne niż wymienione w art. 21 pkt 26 ustawy o PIT 
  • zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci finansowane ze źródeł obrotowych do kwoty 10 000 zł – (wraca limit 6 000 zł)
  • wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych - do 2 000 zł - od  1 stycznia 2023r. ponownie do 1 000 zł.
  • dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 finansowane ze źródeł innych niż ZFŚS – do 3 000 zł - od 1 stycznia 2023r. ponownie do 2 000 zł.   

Pomimo zakończenia stanu epidemii, ale nie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

 • Pozostaje z nami wydłużony z 7 do 14 dni termin zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy (art. 15zzn Tarczy 1.0). 
 • Nadal wydłużony będzie 6-cio miesięczny termin na wydawanie indywidualnej interpretacji podatkowej (art. 31g Tarczy 1.0)
 • Utrzymany został stan zawieszenia dla terminów raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), obowiązek sporządzenia określonych krajowych informacji tzw. Schematów Podatkowych tzw. MDR - (art. 37y ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). 
 • Zostają również utrzymane preferencje w zakresie certyfikatu rezydencji podatkowej - można będzie nadal posługiwać się posiadanym certyfikatem rezydencji podatnika obejmującym 2019 r., pod warunkiem uzyskania oświadczenia podatnika, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie. Będzie można nadal uwzględniać certyfikat rezydencji o nieokreślonym okresie ważności. Pozostanie również możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji. Obie wymienione sytuacje pod warunkiem, że dane w nich zawarte nie budzą wątpliwości (art. 31ya 19 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). 
Grupa Dziesięcina
KATEGORIE
TAGI