AKTUALNOŚCI

2019-12-10

Koniec roku oznacza przedawnienie niektórych podatków

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Z końcem 2019 roku przedawnią się podatki, których termin płatności upłynął w 2014 r., a co za tym idzie wygasną zobowiązania podatkowego i możliwość zniszczenia dotyczącej ich dokumentacji. Analogiczne zasady jak w przypadku zobowiązań podatkowych stosuje się do straty.

Niekiedy jednak termin przedawnienia może okazać się dłuższy, np. po wniesieniu skargi do sądu administracyjnego, lub przerwaniu, np. w wyniku wszczęcia przez urząd skarbowy egzekucji i zastosowania środka egzekucyjnego. Do tego dochodzą problemy z podatkami zabezpieczonymi hipoteką przymusową, które formalnie, zgodnie z obowiązującym prawem, nie przedawniają się. Sądy powszechne i administracyjne - inaczej niż organy podatkowe - uznają jednak te regulacje za niezgodne z Konstytucją RP. W konsekwencji ich nie stosują i przyjmują, że podatki zabezpieczone hipoteką przymusową przedawniają się na takich samych zasadach jak inne podatki.

Termin przedawnienia wyznacza okres obowiązkowej archiwizacji dokumentacji podatkowej. Księgi podatkowe, dokumenty źródłowe, a także dokumenty związane z poborem podatku wykonywanym w ramach pełnienia funkcji płatnika podatków należy zachować do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego one dotyczą. To samo dotyczy dokumentacji odnoszącej się do rozliczenia za rok zamknięty stratą odliczoną w kolejnych latach podatkowych. Trzeba ją przechowywać tylko do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania w podatku dochodowym za rok, w którym strata została poniesiona. Nie ma znaczenia, czy strata jest odliczana w następnych okresach rozliczeniowych, a tym samym wpływa na zmniejszenie dochodu (podstawy opodatkowania). Dokumenty mogą być wykorzystywane przy sporządzaniu rozliczeń różnych podatków, których terminy przedawnienia nie pokrywają się, np. VAT i PIT. Okres ich archiwizacji wyznacza wówczas najdłuższy termin przedawnienia.

Grupa Dziesięcina