AKTUALNOŚCI

2020-07-07

Mikropożyczka będzie umarzana z urzędu

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Mikroprzedsiębiorcy spełniający warunki, o których mowa w specustawie w sprawie COVID-19, mogą ubiegać się o przyznanie mikropożyczki w wysokości do 5.000 zł, która może zostać umorzona. Dotychczas przepisy przewidywały, że mikropożyczka będzie podlegała umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia i w ciągu 14 dni od upływu tego czasu złoży do powiatowego urzędu pracy wniosek o jej umorzenie. Natomiast pożyczkobiorca, który nie złożyłby wniosku o umorzenie w wymaganym terminie, zobowiązany miał być do spłacenia pożyczki (zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PUP).

Ustawa, zwana tarczą 4.0, o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, wprowadziła kolejne zmiany mające na celu minimalizowanie skutków pandemii. W ich następstwie powiatowe urzędy pracy z urzędu będą umarzać pożyczki udzielone przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej, o ile spełniony będzie warunek dotyczący 3-miesięczego okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Ta forma umarzania pożyczki ma także zastosowanie do pożyczek udzielonych przed wejściem w życie przepisów tarczy 4.0.

Tarcza 4.0 zawiera też regulację, zgodnie z którą środki pochodzące z pożyczki nie mogą zostać zajęte przez komornika, gdyż nie podlegają egzekucji sądowej i administracyjnej.

O udzielenie mikropożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej mogą wnioskować także organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Może ona zostać udzielona na kwotę 5.000 zł, z tym, że jej wysokość nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym.

Grupa Dziesięcina