AKTUALNOŚCI

2020-12-08

Najważniejsze zmiany w podatkach na 2021 rok

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Rząd przygotował szereg zmian w przepisach podatkowych mających (z wyjątkiem niektórych przepisów) w większości wejść w życie od 1 stycznia 2021 r. Oto niektóre z nich.TEMAT NUMERU

PAKIET SLIM VAT

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe składa się z 2 części: pakietu SLIM VAT oraz rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT. Zawiera rozwiązania uproszczające i unowocześniające rozliczanie VAT przez podatników. Zmiany zostaną wprowadzone w 4 najważniejszych obszarach:

 • fakturowanie – likwidacja zbędnego warunku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus oraz wprowadzenie przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących in plus. Jednocześnie będzie możliwość wyboru dotychczasowego sposobu rozliczania faktur korygujących in minus do końca 2021 r.,
 • ułatwienia dla eksporterów – wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów – z 2 na 6 miesięcy,
 • wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym – wprowadzenie opcji wyboru spójnych zasad przeliczania walut obcych na PLN dla VAT i podatku dochodowego,
 • korzyści finansowe dla przedsiębiorców – wprowadzenie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży; wydłużenie terminu na odliczanie VAT „na bieżąco” do 4 okresów rozliczeniowych miesięcznych; podwyższenie kwoty limitu na prezenty o małej wartości z 10 do 20 zł.

DOPRECYZOWANIE KONSTRUKCJI VAT, M.IN. WIS, JPK, WYKAZ PODATNIKÓW I KASY REJESTRUJĄCE

W przepisach dotyczących WIS przewidziano:

 • rozszerzenie ochrony związanej z WIS dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU,
 • ograniczenie ochrony WIS, gdy zostanie ona wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa oraz wyłączenie wydania WIS, gdy zakres wniosku pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania,
 • wprowadzenie 5-letniego okresu ważności WIS.

Zmiany doprecyzowujące w zakresie m.in. mechanizmu podzielonej płatności, wykazu podatników VAT, stawek VAT mają ułatwić podatnikom praktyczne stosowanie prawa.

Odnośnie nowego JPK_VAT przewidziano wprowadzenie – w zakresie kar za błędy w ewidencji – odesłania do stosowania przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH

Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw zakładają powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa – w szczególności firmy międzynarodowe – z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Nowe przepisy przewidują także rozszerzenie dostępności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i podniesienie limitu przychodów uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki CIT.

W ustawie o CIT np.:

 • podwyższony zostanie limit przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT,
 • rozszerzony zostanie zakres szacowania wartości transakcji, co pomoże w uszczelnieniu sytemu podatkowego i przerzucaniu przez firmy dochodów do tzw. rajów podatkowych,
 • wprowadzone zostanie uszczelnienie dotyczące tzw. progu dokumentacyjnego w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową,
 • spółce komandytowej nadany zostanie status podatnika podatku dochodowego,
 • podatnicy, których przychody w roku poprzednim przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, będą musieli sporządzać i podawać do publicznej wiadomości informacje o realizowanej strategii podatkowej.

Obowiązek taki będzie dotyczył też podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów.

W ustawie o PIT np. wprowadzony zostanie limit odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej – do wysokości 1360 zł. Ograniczenie to nie będzie dotyczyło dochodów osiąganych z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

W ustawie o ryczałcie np.:

 • zwiększona zostanie atrakcyjność opodatkowania w formie ryczałtu poprzez podniesienie limitu przychodów – z 250 tys. euro do 2 mln euro – warunkującego wybór ryczałtu,
 • zlikwidowana zostanie większość przypadków, w których określona działalność wyłącza opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • zmniejszeniu ulegnie wysokość niektórych stawek ryczałtu.

„ESTOŃSKI CIT” ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada, że od 1 stycznia 2021 r. firmy będą mogły się rozliczać z fiskusem w ramach tzw. estońskiego CIT. Istotą rozwiązania będzie przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. „Estoński CIT” oznacza, że podatek zostanie nałożony na przedsiębiorstwo w momencie wypłaty zysku.

Z opodatkowania na nowych zasadach będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna), w której udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłączenie osoby fizyczne. Przychody przedsiębiorstwa nie będą mogły przekraczać rocznie 100 mln zł. Warunkiem skorzystania z tzw. estońskiego CIT będzie – co do zasady – zatrudnianie co najmniej 3 pracowników. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać nowy system opodatkowania na 4 lata z możliwością przedłużenia na kolejne 4-letnie okresy

Grupa Dziesięcina