AKTUALNOŚCI

2019-07-03

Od 1 września 2019 r. nowy wykaz podatników VAT

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Elektronicznym wykazem będą objęte podmioty wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego:

  • gdy dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą, podmiot ten nie istnieje lub, gdy mimo podjętych udokumentowanych prób, nie ma możliwości skontaktowania się z nim albo jego pełnomocnikiem czy gdy podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego),
  • ze względu na brak złożenia druku VAT-Z lub śmierci podatnika.

Wykaz będzie również obejmował podmioty, wobec których wydano decyzje w sprawie odmowy rejestracji na podstawie Ordynacji podatkowej, np. gdy zgłoszenie rejestracyjne złoży podmiot, który nie prowadzi działalności. Jednocześnie w wykazie znajdą się informacje dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT, w tym również tych, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Prowadzony przez Szefa KAS wykaz podmiotów w postaci elektronicznej będzie bezpłatny.

Informacji zamieszczonych w tym wykazie będzie można szukać według NIP lub fragmentu nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu. Wykaz ma być aktualizowany w dni robocze, raz na dobę. Dostęp do wykazu będzie możliwy także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG. Dane zawarte w wykazie (m.in. numery rachunków rozliczeniowych) nie będą naruszać przepisów o tajemnicy skarbowej.

Szef KAS wykreśli podmiot z elektronicznego wykazu podatników VAT po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji podmiotu jako podatnika VAT albo wykreślił podmiot z rejestru jako podatnika VAT 5-letni termin jest zbieżny z terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Ponadto Szef KAS z urzędu lub na wniosek podatnika usunie lub sprostuje dane inne niż dane osobowe zawarte w wykazie niezgodne ze stanem rzeczywistym. Ponadto podatnik, którego dane będą uwidaczniane w wykazie, będzie miał prawo do złożenia uzasadnionego wniosku do Szefa KAS o usunięcie lub sprostowanie danych innych niż dane osobowe, które w jego ocenie będą niezgodne ze stanem rzeczywistym.

Nowelizacja wprowadza także zmiany do Ordynacji podatkowej dotyczące odpowiedzialności solidarnej. Nowy przepis ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Podatnik przed dokonaniem przelewu będzie musiał sprawdzić, czy rachunek, na który chce dokonać przelewu, znajduje się w elektronicznym wykazie podatników VAT. Podatnik będzie odpowiadał solidarnie za zaległości podatkowe kontrahenta, ale tylko do wysokości kwoty podatku VAT.

Gdy podatnik zapłaci przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów i złoży zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu, nie będzie ponosił odpowiedzialności solidarnej.

Ponadto przepisów odnośnie odpowiedzialności solidarnej nie będzie się stosowało do transakcji, w odniesieniu do których podatnik dokonał zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Elektroniczny wykaz zawierać będzie:

nazwę firmy lub imię i nazwisko,

NIP, REGON, PESEL, numer w KRS,

adres siedziby - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną,

adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do osoby fizycznej,

imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu, prokurentów i wspólników oraz ich NIP-y lub numery PESEL,

datę rejestracji, odmowy rejestracji lub wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,

podstawę prawną odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,

numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR;

Grupa Dziesięcina