AKTUALNOŚCI

2019-08-31

Od 1 września więcej toreb foliowych z opłatą

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Już od 1 września 2019 r. opłatą recyklingową objęte zostaną wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, z wyłączeniem bardzo lekkich toreb na zakupy, tzw. zrywek. Sprzedawcy będą mieli obowiązek przekazywania wpływów z pobranej opłaty recyklingowej w cyklu kwartalnym, a od przyszłego roku będą mieli obowiązek prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, dla każdej jednostki handlowej oddzielnie.

Ma to ograniczyć wprowadzanie do obrotu toreb z tworzywa sztucznego, a także wpłynąć na większe zastosowanie mniej szkodliwych dla środowiska materiałów alternatywnych oraz w jeszcze większym stopniu zmienić nawyki konsumentów.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przez torby na zakupy z tworzywa sztucznego należy rozumieć torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

a.       lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,

b.      bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności;

c.       a od 1 września br. także pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, ale tylko pod warunkiem, że będą wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, jeżeli takie działanie zapobiega marnowaniu żywności.

Opłata recyklingowa może stanowić całkowity koszt torby dla konsumenta albo może zostać doliczona do ceny ustalonej przez daną jednostkę handlową, wówczas ostateczna opłata ponoszona przez konsumenta będzie składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty.

Maksymalna stawka opłaty recyklingowej będzie wynosić 1 zł za sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego, natomiast rzeczywista stawka opłaty wynosi 0,20 zł za sztukę i od 1 września br. nie powinna się zmienić.

Kara za niepobierania tej opłaty wynosi, i będzie nadal wynosić, od 500 do 20 000 zł i wymierza ją, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.

Pobrana opłata od „foliówek” będzie wnoszona w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana, a za rok 2019 odbędzie się na zasadach dotychczasowych, czyli za cały rok do 15 marca 2020 r.

Ponadto, przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego będzie miał obowiązek prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego dla poszczególnych jednostek handlowych oddzielnie i przechowywać te informacje przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

Roczne sprawozdanie i rejestr

Prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową, zobowiązani będą do składania sprawozdań o ilości nabytych i wydanych toreb. Sprawozdania te obejmą informacje o lekkich i pozostałych torbach na zakupy z tworzywa sztucznego, z wyłączeniem bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego i będą składane od 2020 r. za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Obowiązek składania sprawozdań będzie wiązać się z koniecznością uzyskania przez prowadzących jednostki handlowe wpisu do rejestru. Ci z tych przedsiębiorców, którzy są już zarejestrowani w rejestrze złożą wniosek aktualizacyjny.

Przedsiębiorcy będą mieli czas na złożenie wniosku o wpis w terminie do 31 grudnia 2019 r. i będą mogli prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania.

Brak wpisu do rejestru może skutkować, zgodnie z już obowiązującymi przepisami, nałożeniem na przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 1 000 000 zł. 

Opłata recyklingowa za torby foliowe stanowi dla przedsiębiorcy zarówno przychód, jak i koszt uzyskania przychodów. Dodajmy, że kosztem jest tylko wniesiona opłata. Opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VAT ze stawką 23%.

Grupa Dziesięcina