AKTUALNOŚCI

2019-10-07

Od października br. można rozpocząć inwentaryzację dotyczącą 2019 r.

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Od 1 października 2019 r. jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które jako rok obrotowy wybrały rok kalendarzowy, mogą rozpocząć inwentaryzację niektórych składników aktywów dotyczącą 2019 r. Jej przeprowadzenie jest warunkiem koniecznym do prawidłowego i rzetelnego sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.

Z ustawy o rachunkowości wynika, że inwentaryzacja powinna zostać generalnie przeprowadzona na ostatni dzień roku obrotowego. Jednak ustawodawca zezwolił, aby rozpoczęcie inwentaryzacji niektórych składników aktywów mogło nastąpić nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończenie do 15. dnia roku następnego.

Korzystając z tego rozwiązania, ustalenie stanu powinno nastąpić poprzez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda - przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych. Przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym.

Inwentaryzacja przeprowadzana w ostatnim kwartale roku obrotowego obejmuje m.in. rzeczowe składniki aktywów obrotowych (np. materiały, towary, produkty gotowe i półprodukty) objęte ewidencją magazynową, a także należności, w tym udzielone pożyczki (z wyjątkiem należności inwentaryzowanych w drodze weryfikacji). Z możliwości wcześniejszego przeprowadzenia inwentaryzacji zostały wyłączone aktywa pieniężne, papiery wartościowe, produkty w toku produkcji oraz materiały, towary i produkty gotowea. Składniki te inwentaryzuje się 31 grudnia 2019 r.

Grupa Dziesięcina