AKTUALNOŚCI

2019-09-19

Od października niższy PIT dla wielu osób

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Od października br. mają obowiązywać zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obniżenia kosztów pracy, przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla prcowników oraz obniżenie stawki PIT z 18% do 17%.

Przepisy dotyczące nowej (podwyższonej) wysokości kosztów pracowniczych będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 października 2019 r.

Nowelizacja przewiduje ponad 2-krotny wzrost wysokości kosztów pracowniczych. Ich wysokość nie zmieniła się od ponad dziesięciu lat. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. wynosi 2250 zł, a w 2008 r. wynosiło 1126 zł, co oznacza dwukrotny wzrost płacy minimalnej na przestrzeni 11 lat. Wzrostowi płacy minimalnej nie towarzyszył jednak wzrost kosztów uzyskania przychodów dla pracowników, które są jednym z czynników wpływających na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego przez pracowników.

Podwyższenie kosztów pracowniczych spowoduje podwyższenie kosztów stosowanych do niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. z tytułu: pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich, powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, czy też umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów ustawy PIT nowelizacja przewiduje obniżenie najniższej stawki podatku w skali podatkowej z 18% na 17%. Obniżka dotyczyć będzie wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Kwota zmniejszająca podatek dla tej skali wyniesie:

1)   1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;

2)   1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) /5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13000 zł;

3)   525,12 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4)   525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85528 zł)/41472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127000 zł.

Obniżona stawka podatku (17%) będzie miała zastosowanie już do dochodów uzyskanych od 1 października 2019 r.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek (od dochodów rocznych nieprzekraczających kwoty 85528 zł) będzie stosowana kwota zmniejszająca podatek w wysokości 525,12 zł. Po obniżeniu stawki podatku, kwota w tej wysokości, odpowiada dochodowi 3089 zł.

Ponieważ ostateczne rozlicznie dochodów podlegających opodatkowaniu następuje po zakończeniu roku podatkowego, a w przypadku tego rodzaju dochodów skalę podatkową odnosi się do podstawy obliczenia podatku ustalonej z uwzględnieniem dochodów uzyskanych od 1 stycznia do 31 grudnia roku podatkowego (a w razie preferencyjnego obliczenia dochodów małżonków - sumy dochodów obojga małżonków), do rocznego rozliczenia podatku za cały rok 2019 będzie miała zastosowanie odrębna skala podatkowa z najniższą stawką w wysokości 17,75%, o której mowa w przepisach przejściowych. Tak ustalona stawka podatku (17,75%) jest wynikową obowiązywania w trakcie roku 2019 zarówno stawki 18%, jak i stawki 17%.

Grupa Dziesięcina
KATEGORIE
PIT