AKTUALNOŚCI

2016-03-22

Odliczenie wpłat na IKZE w rocznym PIT

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
Osoby, które w roku podatkowym dokonywały wpłat na IKZE mogą odliczać poniesione przez siebie wydatki od uzyskanego dochodu. Osoby fizyczne mają możliwość gromadzenia środków pieniężnych i inwestowania ich, w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) od 2012 r. Zasady dokonywania wpłat na IKZE reguluje ustawa z dnia 20.04.2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Kwota dokonywanych wpłat na IKZE i kwota odliczenia: Wpłaty na IKZE dokonane przez podatnika w trakcie roku podatkowego podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu). Jeżeli wysokość dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym jest niższa od kwoty dokonanej na IKZE wpłaty, podatnik może dokonać odliczenia tylko do wysokości dochodu. Pozostała kwota nie podlega odliczeniu w latach następnych. Roczny limit wpłat na IKZE nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, a więc w 2015 r. 4.750,80 zł. Osoby małoletnie limit tych wpłat mają dodatkowo ograniczony do wysokości uzyskanych w roku podatkowym dochodów z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Sposób odliczenia: Wpłaty na IKZE odliczane są od dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej lub 19% podatkiem liniowym lub przychodu – przez podatnika opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym w deklaracji PIT-37, PIT-36 lub PIT-28 z dołączoną informacją PIT/O lub w deklaracji PIT-36 L, do której nie dołącza się PIT/O. Podatnicy płacący zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego nie mają możliwości uwzględnienia tej ulgi przy obliczaniu wysokości zaliczek. Zakończenie oszczędzania
 • Wypłaty transferowe
  • przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKZE do innej instytucji finansowej prowadzącej IKZE,
  • przeniesienie środków zgromadzonych na IKZE z IKZE zmarłego na IKZE osoby uprawnionej,
  • jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym funduszu inwestycyjnym i nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez to samo towarzystwo za środki pieniężne uzyskane z odkupienia jednostek uczestnictwa (konwersja), pod warunkiem że jednostki odkupywane, jak i nabywane są rejestrowane na IKZE oszczędzającego.
Wypłaty transferowe środków zgromadzonych przez oszczędzającego między instytucjami prowadzącymi IKZE, wypłaty transferowe dokonane na IKZE osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego oraz wypłaty transferowe dokonane w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym na IKZE oszczędzającego zwolnione są z opodatkowania.
 • Zwrot środków – wycofanie całości środków zgromadzonych na IKZE, jeżeli nie zachodzą przesłanki wypłaty bądź wypłaty transferowej. Na równi ze zwrotem, w tym także dla celów podatkowych, traktuje się pozostawienie środków zgromadzonych na IKZE na rachunku oszczędzającego, jeżeli umowa o prowadzenie IKZE wygasła, a nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. Kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z IKZE stanowią przychód z innych źródeł, opodatkowany według skali podatkowej. Przychód z tytułu zwrotu z IKZE wykazuje się w zeznaniu rocznym PIT-36. W przypadku zwrotu środków zgromadzonych na IKZE przez oszczędzającego, podatnik nie ma prawa do dokonywania dalszych odliczeń od dochodu.
 • Wypłata środków – wypłata jednorazowa albo wypłata w ratach środków zgromadzonych na IKZE dokonywaną na rzecz:
  • oszczędzającego po osiągnięciu przez niego 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych,
  • osób uprawnionych w przypadku śmierci oszczędzającego.
Kwoty wypłat z IKZE, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jeżeli płatnik dokonał poboru 10% zryczałtowanego podatku, na podatniku nie ciążą żadne obowiązki tzn. nie wykazuje w zeznaniu podatkowym uzyskanych kwot.
 • Informacje dodatkowe
Podstawą rozliczenia ulgi związanej z wpłatami na IKZE stanowią dowody wpłat. Jeśli pracodawca pośredniczy w przekazywaniu środków finansowych podatnika na IKZE, pracownik powinien dysponować umową z pracodawcą, z której wynika zobowiązanie do potrącania z wynagrodzenia kwot wpłat na IKZE i gromadzić paski płacowe lub inne dokumenty, z których jednoznacznie musi wynikać kwota potrącenia oraz dysponować kopią przelewu dokonywanego przez pracodawcę na IKZE.
Grupa Dziesięcina
KATEGORIE
PIT
TAGI