AKTUALNOŚCI

2015-10-31

OPŁATA REKLAMOWA – NOWA DANINA NA RZECZ GMINY

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
11 września 2015 r. do katalogu opłat lokalnych weszła opłata reklamowa. Do jej ponoszenia są zobowiązani właściciele, użytkownicy i posiadacze nieruchomości lub obiektów budowlanych, na których zlokalizowana jest tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe. Wprowadzenie w gminie opłaty reklamowej ma charakter fakultatywny. Zatem rada gminy nie musi jej wprowadzać. Jednak w przypadku podjęcia uchwały w sprawie jej wprowadzenia gmina jest zobowiązana ją pobierać.
Wysokość stawek opłaty reklamowej określa rada gminy w drodze uchwały. Składa się ona z części stałej i części zmiennej. Część stała ma zryczałtowaną wysokość, która nie może przekroczyć 2,50 zł dziennie. Natomiast część zmienna jest uzależniona od powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego. Jej stawka nie może przekroczyć 0,20 zł za mkw powierzchni reklamowej dziennie
Grupa Dziesięcina