AKTUALNOŚCI

2020-11-29

Pakiet SLIM VAT i inne rozwiązania doprecyzowujące przyjęte przez rząd

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe (druk sejmowy nr 718), który zakłada wprowadzenie rozwiązań:

 • w zakresie uproszczenia rozliczeń przez podatników podatku VAT - tzw. pakiet Slim VAT,
 • o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku VAT.

Nowe rozwiązania, mają obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach (m.in. zmiany wprowadzane w systemie TAX FREE).

Projekt zawiera następujące zmiany:

 • w przypadku faktur korygujących in minus obniżenie podstawy opodatkowania i VAT należnego będzie miało miejsce już w okresie, w którym zostanie wystawiona faktura korygująca, pod warunkiem, że z posiadanej przez podatnika dokumentacji wynikać będzie, że uzgodniono z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji;
 • w przypadku faktur korygujących (in minus i in plus) wystawionych przed 1 stycznia 2021 r. i nierozliczonych przed tą datą, zastosowanie będą miały jednak przepisy dotychczasowe;
 •  przedsiębiorcy, którzy w przyszłym roku chcieliby stosować dotychczasowe rozwiązania, bazujące na obowiązku otrzymania przez wystawcę faktury potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej i pomniejszenia podatku naliczonego będą mieli taką możliwość, ale tylko do końca 2021 r. W takim przypadku wybór stosowania tych rozwiązań będzie musiał być uzgodniony na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r.;
 • wydłużenie terminu wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy, pozwalającego na zastosowanie 0% stawki VAT do zaliczki w eksporcie towarów;
 • możliwość wyboru przez podatników na podstawie zmienionych przepisów na potrzeby rozliczania podatku VAT zasady przeliczenia kursu walut stosowane do przeliczenia przychodu w podatku dochodowym;
 • możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego na bieżąco w ciągu 4 okresów rozliczeniowych przez podatników rozliczających podatek VAT miesięcznie;
 • możliwość odliczania VAT z tytułu nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży, opodatkowanych u podatnika na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o VAT;
 • zwiększenie limitu odnoszącego się do jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł;
 • zmiana definicji rolnika ryczałtowego, czasopism regionalnych lub lokalnych oraz brzmienia załączników nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT. Zmiana symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015 w załączniku nr 15 do ustawy o VAT oraz w zakresie wyłączeń ze zwolnienia podmiotowego z VAT określonych w ustawie;
 • wprowadzenie m.in. 3-letniego okresu ważności WIS a także ograniczenia ochrony podatnika, w przypadku, gdy WIS zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa;
 •  wprowadzenie m.in. nowych możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT, tj. kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych;
 • niezamieszczanie w wykazie podatników VAT (tzw. białej liście) nie będą już zamieszczane ich numerów PESEL;
 • wprowadzenie elektronicznego systemu wystawiania i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych oraz potwierdzania wywozu towarów poza UE.
 
Grupa Dziesięcina
KATEGORIE
VAT