AKTUALNOŚCI

2020-11-14

Paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone - objaśnienia podatkowe MF

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

W dniu 16 października 2020 r. Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe w sprawie uznawania paragonów fiskalnych z numerem NIP nabywcy do wartości 450 zł brutto (100 euro) za faktury uproszczone oraz zasad ewidencjonowania takich faktur w JPK_VAT z deklaracją.

Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie dla nabywcy (podatnika VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest uzależnione od zamieszczenia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż jego NIP.

W przypadku natomiast sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów, faktury do sprzedaży uprzednio zarejestrowanej w kasie fiskalnej wystawia się wyłącznie na ich żądanie. Muszą oni zwrócić się z takim żądaniem w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące. Termin ten liczony jest od końca miesiąca, w którym dostarczono do nabywcy towary lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Z kolei paragon dokumentujący sprzedaż do kwoty 450 zł brutto lub 100 euro, zawierający NIP nabywcy oraz pozostałe dane wymagane dla faktury stanowi fakturę uproszczoną. MF podkreśliło, że nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury.

W przypadku paragonów fiskalnych, to numer paragonu fiskalnego jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną.

Jeżeli nabywca chce otrzymać fakturę standardową dokumentującą sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł albo 100 euro wówczas, powinien wyrazić swoje żądanie zanim sprzedawca zafiskalizuje sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej. W takim przypadku sprzedawca nie powinien ujmować sprzedaży w kasie rejestrującej, tylko powinien od razu wystawić nabywcy zwykłą fakturę.

Jako przypadek szczególny w zakresie wystawiania faktur do paragonów wskazano dokonywanie sprzedaży na rzecz obcego przedstawicielstwa dyplomatycznego i urzędów konsularnych oraz przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych, posiadające przedstawicielstwo lub siedzibę na terytorium kraju korzystające ze zwrotu podatku na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.

W świetle obowiązujących przepisów brak jest możliwości wystawienia faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone.

Możliwe jest jedynie wystawianie faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro), posiadających numer NIP nabywcy, bowiem takie paragony fiskalne nie stanowią faktury w rozumieniu ustawy o VAT.

Kolejną kwestią poruszaną przez MF w przedmiotowych objaśnieniach jest możliwość i sposób dokonania korekty w przypadku wpisania błędnego NIP nabywcy na paragonie. W tym zakresie stwierdzono, iż w zależności od charakteru błędu w NIP nabywcy na paragonie fiskalnym dopuszcza się możliwość wystawienia noty korygującej do wystawionej do paragonu faktury lub paragonu fiskalnego będącego fakturą uproszczoną. Podkreślono, iż wystawiona nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury/faktury uproszczonej.

Faktura do paragonu fiskalnego na kwotę powyżej 450 zł zawierającego numer NIP z błędem powinna być wystawiona z takim samym błędnym numerem NIP i następnie do tej faktury może być wystawiona przez nabywcę nota korygującą z prawidłowym numerem NIP lub przez podatnika faktura korygująca z prawidłowym numerem NIP.

W przypadku paragonu fiskalnego do kwoty 450 zł zawierającego numer NIP nabywcy z błędem, może być wystawiona przez nabywcę nota korygująca z prawidłowym numerem NIP lub przez podatnika faktura korygująca z prawidłowym numerem NIP.

Nie można dokonać korekty w przypadku, gdy na paragonie fiskalnym nie umieszczono numeru NIP nabywcy, ponieważ paragon bez numeru NIP nabywcy nie może być uznany za fakturę uproszczoną i nie mają wtedy zastosowania przepisy dotyczące korekt faktur uproszczonych.

Do faktur uproszczonych, w tym do paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone mają zastosowanie ogólne zasady dotyczące korekt. Faktury korygujące do paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone wystawiane są poza systemem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W celu wypełnienia obowiązku podawania danych zawartych w fakturze, której dotyczy faktura korygująca w zakresie kolejnego numeru nadanego w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę należy wprowadzić na fakturze korygującej numer paragonu fiskalnego oraz numer unikatowy kasy rejestrującej, z której ten paragon został wystawiony.

W broszurze przypomniano, iż na mocy przepisu przejściowego w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r. - paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone nie muszą być wykazywane odrębnie w JPK_VAT z deklaracją.

Obowiązek ich wykazywania w JPK_VAT z deklaracją nastąpi od 1 stycznia 2021 r.

Grupa Dziesięcina