AKTUALNOŚCI

2020-09-16

Podatek CIT dla spółki komandytowej?

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Ministerstwo Finansów wraca do swoich planów opodatkowania spółki komandytowej podatkiem CIT.

Spółka komandytowa podatnikiem CIT

W dniu 4 września br. w BIP ukazał się pod numerem UD126 projekt ustawy zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Jako istotę rozwiązań ujętych w projekcie wskazano m.in. uszczelnienie systemu podatkowego oraz odpowiedź na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych poprzez nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego.

Niewątpliwie informacje opublikowane przez Radę Ministrów jednoznacznie wskazują, że celem rządu jest zakończenie bytu spółki komandytowej jako podmiotu transparentnego podatkowo. Dla wspólników spółek komandytowych, którzy nie dokonają zmian w obecnej strukturze organizacyjno-prawnej swojego biznesu oznacza to, że prawdopodobnie od 2021 roku będą zmuszeni płacić zdecydowanie wyższe podatki (efektywna stawka podatkowa może wzrosnąć  do 26,3% – w przypadku, gdy spółka komandytowa będzie małym podatnikiem lub 34,4% – w pozostałych przypadkach).

Spółka komandytowa dotychczas – jednokrotne opodatkowanie

Zaletą spółki komandytowej z perspektywy podatkowej jest fakt jednokrotnego opodatkowania jej dochodu. Oznacza to, że dochód wypracowany przez spółkę podlega opodatkowaniu wyłącznie przez jej wspólników, którzy w swoich zeznaniach rocznych wykazują odpowiednią część dochodu, którego wysokość wynika z posiadanej proporcji udziału w zysku. Spółka komandytowa pomimo, iż jest odrębnym podmiotem, sama nie jest podatnikiem, wobec czego nie płaci podatku dochodowego.

Spółka komandytowa opodatkowana CIT – w jaki sposób?

Planowane zmiany obejmują przepisy uszczelniające system podatku dochodowego poprzez m.in. objęcie zakresem podmiotowym ustawy o CIT spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółek jawnych, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powoduje możliwość uchylania się tych podmiotów z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zamiar opodatkowania spółki komandytowej CIT – co warto zrobić?

W związku z zamiarem opodatkowania spółki komandytowej CIT warto już teraz dokonać przeglądu obecnych struktur biznesowych. Przed największym wyzwaniem stoją podatnicy, którzy w ramach działalności wykorzystują kilka powiązanych spółek komandytowych wypracowujących zysk operacyjny. W takim przypadku, objęcie ich podatkiem CIT może spowodować znaczny wzrost obciążeń podatkowych i spadek opłacalności utrzymania struktury w dotychczasowym kształcie.

W większości przypadków możliwe będzie wdrożenie rozwiązań alternatywnych, zapewniających utrzymanie dotychczasowego poziomu opodatkowania przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego stopnia ochrony majątku osobistego przed zobowiązaniami związanymi z działalnością, co często było jednym z czynników decydujących o wyborze spółki komandytowej. 

Sytuacja powstała w wyniku planowanych zmian skłania do modyfikacji obecnego modelu prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólników spółek komandytowych, aby w styczniu nie pozostać sam na sam z nowymi i nieodwracalnymi obciążeniami podatkowymi.

Grupa Dziesięcina