AKTUALNOŚCI

2019-04-04

Podatki 2020: PIT i CIT - Kolejne ograniczenie możliwości zaliczania wydatków do KUP

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewiduje od początku 2020 r. kolejne ograniczenie możliwości zaliczania wydatków do KUP. Podatnicy, którzy będą chcieli uniknąć niebezpieczeństw związanych z pomniejszeniem kosztów (lub zwiększeniem przychodów), będą musieli codziennie konfrontować numer rachunku na dokumencie kontrahenta z bazą rachunków.

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie.

W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana z naruszeniem powyższych zasad, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w tej części zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo, w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, zwiększają przychody w danym miesiącu.

Przepisów tych nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty w wykazie i złożył zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Zawiadomienie to, zgodnie z projektowanym nowym przepisem Ordynacji podatkowej zawierać ma co najmniej nazwę firmy oraz adres siedziby albo, w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, lub dane wystawcy faktury wskazane na fakturze (numer identyfikacyjny, nazwę albo nazwisko i imię oraz adres) oraz numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności i wysokość należności zapłaconej na rachunek, i dzień zlecenia przelewu na ten rachunek.

Do Ordynacji podatkowej wprowadzone zostaną także przepisy dotyczące solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podmiotu, któremu przelaliśmy należność.

Zatem przy zapłacie każdej faktury podatnicy będą musieli dokładnie sprawdzać rachunki swoich kontrahentów, a i to może nie być wystarczające. Konsekwencją będą też z pewnością nowe zwyczaje i zapisy umowne, dotykające każdego przedsiębiorcę, który zmienia lub planuje zmienić rachunek bankowy. Jego kontrahenci będą z pewnością wymagać odpowiednich zawiadomień, oświadczeń, ostrzeżeń itp., aby choć w części przerzucić część tej mordęgi na kogoś innego albo też uniknąć skutków zapłaty na niewłaściwy rachunek, a konsekwencje początkowo i tak będzie ponosił kontrahent regulujący płatność.

Grupa Dziesięcina