AKTUALNOŚCI

2020-01-20

Podmioty, które są zobowiązane poddać badaniu sprawozdania finansowe za 2020 r.

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Badaniu sprawozdania finansowego za 2020 r. będą podlegały roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących w 2021 r. działalność:

1) banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych,

2) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

3) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w ustawie o rachunkowości,

4) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

5) krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego,

6) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji.

Aby wystąpił obowiązek badania w pozostałych podmiotach, np. spółkach z o.o., jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, cywilnych czy przedsiębiorstwach osób fizycznych, powinny zostać spełnione warunki wskazane w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Na mocy tego przepisu pozostałe jednostki będą zobligowane poddać sprawozdanie finansowe za 2020 r. badaniu, jeżeli w 2021 r. będą kontynuowały działalność i w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe (czyli za 2019 r.), spełniły co najmniej dwa z warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro, tj. 10.646.250 zł,

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro, tj. 21.292.500 zł.

Sprawozdania finansowe za 2020 r. będą zobowiązane poddać badaniu jednostki, które w 2020 r. rozliczają różnice kursowe dla celów podatku dochodowego tzw. metodą bilansową, tj. na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.

Grupa Dziesięcina