AKTUALNOŚCI

2016-04-06

Podstawa zastosowania ulgi na złe długi

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
Wśród przywilejów jakie przysługują podatnikom VAT, istotną rolę odgrywa prawo do korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w sytuacji, gdy nie otrzymali oni w odpowiednim terminie zapłaty za sprzedane towary czy usługi. Procedura nazywana "ulgą na złe długi" dotyczy wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Wierzyciel, który zamierza skorzystać z ulgi na złe długi musi pamiętać o konieczności spełnienia określonych warunków ustawy o VAT: 1) dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz czynnego podatnika VAT, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, 2) na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, Z ulgi na złe długi można skorzystać, gdy od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona. Termin dokonania korekty przez wierzyciela – na podstawie ustawy o VAT, wierzyciel ma prawo do dokonania korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym upłynęło 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, a do dnia złożenia przez niego deklaracji należność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. Korekta dokonywana jest w deklaracji składanej przez podatnika i polega na pomniejszeniu w odpowiednich pozycjach części C deklaracji zarówno wartości netto, jak i podatku należnego od sprzedaży opodatkowanej daną stawką podatkową. Jeśli podatnik w tej deklaracji nie skorzysta z ulgi na złe długi, będzie mógł to zrobić jedynie poprzez korektę deklaracji. Zawiadomienie organu podatkowego o dokonanej korekcie - wraz z korektą deklaracji, konieczne jest złożenie zawiadomienia o jej sporządzeniu do właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika. Obowiązek korekty VAT naliczonego przez dłużnika – ulga na złe długi jest przywilejem podatników wobec których kontrahenci nie wywiązują się terminowo z płatności należności za nabyte towary czy usługi. Dla dłużnika przepisy w zakresie ulgi na złe długi są znacznie bardziej restrykcyjne. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług dłużnik ma obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego wynikającego z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności.
Grupa Dziesięcina