AKTUALNOŚCI

2021-05-25

Praca zdalna na stałe w Kodeksie pracy

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Praca zdalna zostanie na stałe uregulowana w Kodeksie pracy. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało już projekt nowelizacji w tej sprawie. Założenia obejmują m.in. całkowite/hybrydowe wykonywanie pracy zdalnej, zasady wykonywania takiej pracy oraz tzw. okazjonalną pracę zdalną. Nowe regulacje wejdą w życie po 3 miesiącach od oficjalnego odwołania w Polsce stanu epidemii koronawirusa.

Zgodnie z projektem, po zmianach w Kodeksie pracy praca zdalna będzie wykonywana w warunkach typowych, a nie nadzwyczajnych. Podstawowym założeniem jest wskazanie, że praca zdalna może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą (np. w miejscu zamieszkania pracownika i z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość). Dopuszczalna będzie zarówno całkowita, jak i hybrydowa praca zdalna.

W projekcie zaproponowano wprowadzenie odformalizowanej "okazjonalnej pracy zdalnej". Docelowo miałaby być ona dopuszczalna bez konieczności wprowadzania szczegółowych regulaminów oraz zawierania porozumień. To co jednak może budzić wątpliwości, to poważne ograniczenie liczby dni w jakich taka praca mogłaby być świadczona (12 dni w roku kalendarzowym, co wskazuje na pewną ostrożność, na którą zdecydował się ustawodawca) oraz obowiązek pracodawcy (w miarę możliwości) co do uwzględnienia wniosku. Biorąc pod uwagę jak często aktualnie pracownicy korzystają z nieformalnej pracy zdalnej bądź home office, to śmiało można powiedzieć, że zaproponowany wymiar 12 dni jest niedostosowany do realnych potrzeb pracowników.

Projekt nowelizacji nareszcie przewiduje uregulowanie ponoszenia kosztów pracy zdalnej, lecz nie jest to regulacja w pełni satysfakcjonująca.

Jeżeli w życie wejdzie nowelizacja w projektowanym brzmieniu, pracodawca, oprócz dostarczenia pracownikom zdalnym materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, będzie musiał pokryć także koszty energii elektrycznej, dostępu do internetu, a także wszystkich innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej.

Grupa Dziesięcina
KATEGORIE