AKTUALNOŚCI

2020-09-23

Projekt ustawy CIT dla spółki komandytowej

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Pojawił się projekt ustawy, który jeśli zostanie wprowadzony w obecnej treści, to już od 1 stycznia 2021 r. wszystkie spółki komandytowe będą podatnikami CIT.

Spółka komandytowa będzie płaciła podatek od uzyskanych dochodów na takich samych zasadach jakie występowały dotychczas w spółce z o.o., akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej, a więc według stawki podstawowej 19% lub, jeśli spełni odpowiednie warunki, stawki 9%.

Poza opodatkowaniem dochodów samej spółki komandytowej, podatek dochodowy będzie także rozliczany przy każdej wypłacie zysków do wspólników. Co ważne, w spółce komandytowej występują dwa rodzaje wspólników – komandytariusz i komplementariusz. Opodatkowanie na poziomie wspólnika uzależnione zostało od tego, jaką pełni funkcję – komandytariusza czy komplementariusza.

Komplementariusz w spółce komandytowej jest wspólnikiem, który reprezentuje spółkę i kieruje jej działalnością. Odpowiada on całym swoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki komandytowej.

Zasadniczo zysk wypłacany komplementariuszowi będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Komplementariusz będzie mógł jednak pomniejszyć zryczałtowany podatek dochodowy od dywidendy o część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową (według udziału w zysku spółki komandytowej). Z perspektywy komplementariusza, jego dochody ze spółki komandytowej w praktyce nadal będą podlegały jednokrotnemu opodatkowaniu.

Komandytariusz jest natomiast wspólnikiem spółki komandytowej, który odpowiada za jej zobowiązania tylko do wysokości sumy komandytowej, a jeśli pokrył tę sumę komandytową wkładem, to osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki nie ponosi i nie jest uprawniony do reprezentowania spółki.

Zysk wypłacany komandytariuszowi będzie podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 19%. Komandytariusz nie będzie mógł zastosować mechanizmu odliczenia podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę komandytową. Zyski uzyskiwane za pośrednictwem spółki komandytowej przez komandytariusza będą więc faktycznie podlegały podwójnemu opodatkowaniu.

Dla komandytariuszy projekt przewiduje wprawdzie inną preferencję, jednak w praktyce skorzysta z niej niewiele osób. Zgodnie z projektem, dwukrotnemu opodatkowaniu nie będzie podlegało 50% przychodów komandytariusza ze spółki komandytowej, ale tylko do wysokości 60 tys. zł rocznie. Dodatkowo, dotyczy to tylko tych komandytariuszy, którzy nie są (bezpośrednio lub przez podmioty powiązane) wspólnikami lub członkami zarządu spółki występującej w roli komplementariusza.

Objęcie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych to nie jedyna z dużych zmian, które mają obowiązywać już za kilka miesięcy. Podatnikami CIT mają także zostać niektóre spółki jawne. Jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie będą wyłącznie osoby fizyczne i jednocześnie nie zostaną ujawnione osoby czerpiące z tej spółki zyski, to dochody generowane za jej pośrednictwem również będą podlegały podwójnemu opodatkowaniu.

Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych zbiegnie się w czasie z wprowadzeniem tzw. estońskiego CIT, zmianą stawek podatkowych i limitów w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, nowymi regulacjami w zakresie cen transferowych przy transakcjach z rajami podatkowymi, ograniczona ma także zostać możliwość obniżania i podwyższania stawek amortyzacyjnych.

Na ten moment nie można jeszcze przesądzać, czy spółki komandytowe fatycznie od 1 stycznia 2021 r. będą płaciły podatek dochodowy od swoich dochodów. Prowadzone będą jeszcze konsultacje społeczne.

Grupa Dziesięcina