AKTUALNOŚCI

2018-09-10

Projekt zmian PIT i CIT 2019

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

prezentujemy opracowanie dotyczące projektowanych zmian w zakresie PIT i CIT. Projekt zakłada wejście zmian w życie od 1 stycznia 2019.

Pragniemy podkreślić, że obecnie trwają wciąż pracę nad projektem i jego kształt może ulec zmianie, o czym będziemy Państwa informować.

Jaka zmiana?

Tak jest obecnie

Tak zakłada projekt ustawy

EXIT TAX – opodatkowanie

niezrealizowanych zysków

Przeniesienie aktywów za granicę lub zmiana rezydencji na zagraniczną nie wiąże się z zapłatą podatku w Polsce od niezrealizowanych zysków.

Opodatkowanie niezrealizowanych w Polsce zysków kapitałowych

w związku z przeniesieniem do innego państwa  aktywów lub ze zmianą rezydencji podatkowej. Wiąże się to z utratą przez polskiego fiskusa prawa do opodatkowania dochodu, który powstał by na terenie Polski.

W PIT i CIT stawka podstawowa wyniesie 19%.

Obniżka stawki CIT dla małych podatników

Mali podatnicy (przychód nie przekracza kwoty 1,2 mln euro) i spełniający warunki ustawy  płacą 15% CIT

Obniżenie stawki do 9% - warunki jak obecnie.

Opodatkowanie kryptowalut

Obecnie o zysku ze sprzedaży trzeba zapłacić PIT 18% lub 32% lub CIT 19%

W PIT dochód z obrotu będzie zaliczany do źródła „kapitały pieniężne” , nawet gdy będą one osiągane w działalności gospodarczej.

W CIT będzie to dochód  z zysków kapitałowych.  

Przychodem będą przychody uzyskane ze sprzedaży walut wirtualnych na giełdzie, w kantorze oraz na wolnym rynku. Przychodem będzie też zapłata kryptowalutami za towar, usługę lub prawo majątkowe w wartości odpowiadającej cenie zakupionego towaru lub usługi.

Kosztem będą wydatki związane z obrotem kryptowalutami.

Podatek będzie obliczana na zasadzie samorozliczenia  tylko raz w zeznaniu rocznym.

Strata osiągana nie zmniejsza dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej jak i dochodów ze zbycia akcji.

Koszty podatkowe z tyt. używania samochodu osobowego w PIT

 i CIT

Nie ma limitu zaliczenia do kosztów podatkowych, kosztów z tyt. używania samochodu osobowego będącego środkiem trwałym lub używanego na podstawie leasingu. Warunkiem jest tylko związek kosztów z przychodem lub zachowaniem źródła przychodu.

Ograniczeniu podlega tylko polisa AC w proporcji do wartości samochodu osobowego powyżej 20 tys. Euro.

Używanie prywatnego samochodu do działalności gospodarczej jest możliwe do wysokości wynikającej z ewidencji przejechanych kilometrów i urzędowej stawki za kilometr przebiegu.

Zakłada się zrównanie dotychczas obowiązujących przepisów w VAT . Dla samochodu osobowego będącego środkiem trwałym lub używanego na podstawie leasingu  proponuje się  od kosztów eksploatacyjnych odliczanie  50% wydatków, w przypadku aut używanych zarówno do celów służbowych jak i prywatnych. Całość 100% wydatków będzie można odliczyć tylko gdy samochód będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej. Zostanie wtedy zgłoszony do US i będzie obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu tak jak do tej pory dla celów VAT.

Dla używania prywatnego samochodu do działalności gospodarczej proponuje  się zaliczenie do kosztów podatkowych 20% wydatków. Oznacza to likwidację kilometrówki.

Limit ubezpieczenia z polisy AC wzrośnie to wartości samochodu 150 tys. PLN

Amortyzacja samochodów osobowych

Limit amortyzacji dla samochodów osobowych to wartość 20 tys. Euro

Proponuje się zwiększenie limitu do wartości samochodu 150 tys. PLN.

Leasing samochodów

Brak ograniczeń zaliczania do koszów podatkowych opłat leasingowych.

Proponuje się wprowadzenie limitu zaliczenia do kosztów podatkowych opłat z tyt. leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy aut. Limit ten wynosi 150 tys. PLN. Dla aut o wyżej wartości wysokość kosztów podatkowych zależeć będzie od proporcji w jakiej kwota 150 tys. PLN pozostaje do wartości samochodu będącego przedmiotem leasingu operacyjnego, najmu lub dzierżawy.

W przepisach przejściowych proponuje się zachowanie dotychczasowej formy kosztów podatkowych dla umów leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy zawartych przed dniem ogłoszenia proponowanych zmian nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2020 roku.

Jeżeli takowe umowy zostaną zawarte w okresie od dnia ogłoszenia do dnia 01 styczeń 2019, rozliczenia jak dotychczas pozostają w mocy do końca roku 2018, zmianie na nowe zasady ulegają począwszy od 2019.  

Podatek u źródła

Spełnienie warunków umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania umożliwia stosowanie obniżonej stawki lub zwolnienia.

Proponuje się wprowadzenie dokumentacji zależnej od kwoty transakcji z pojedynczym podatnikiem.

Do wysokości 2 mln PLN, obowiązują dotychczasowe zasady, a z chwilą przekroczenia kwoty płatnik będzie musiał składać organom dodatkowe oświadczenie. Potwierdzi w nim, że posiada odpowiednie dokumenty do ustalenia stawki opodatkowania, przeprowadził weryfikację kontrahenta. Brak oświadczenia uniemożliwi korzystanie z obniżonej stawki podatku lub zwolnienia.

Certyfikaty rezydencji

Fiskus wymaga oryginałów certyfikatów rezydencji.

Kopia będzie możliwa do kwoty 10 tys. PLN rocznie na jednego podatnika oraz tylko dla usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych i usług rekrutacji.

Raportowanie schematów podatkowych

Brak obowiązku informowania fiskusa o stosowanych, planowanych czy wdrożonych schematach podatkowych.

Wprowadzenie obowiązku informowania fiskusa przez: doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, pracowników banków o stosowanych, planowanych i wdrożonych schematach podatkowych.

Finansowanie działalności ze środków własnych lub wspólnika dla CIT

Obecnie firmy zaliczają do kosztów podatkowych odsetki od udzielonych pożyczek. Zatrzymane pieniądze w firmie lub dopłaty od wspólników nie są kosztami podatkowymi.

Proponuje się  zaliczanie do kosztów podatkowych naliczonych odsetek od dopłat wspólników oraz zatrzymanego w firmie zysku.

Odsetki te będzie można samodzielnie naliczyć jako iloczyn dopłat lub zysku oraz stopy referencyjnej NBP (obecnie wynosi 1,5%) powiększoną o 1 pkt %.

Obliczone w ten sposób hipotetyczne odsetki nie będą mogły przekroczyć w roku podatkowym kwoty 250 tys. PLN.

Okres zaliczenia odsetek w koszty to okres trzech lat.. Taka możliwość musi być również zapisana w umowie spółki, a dopłaty wnoszone przez wspólników w proporcji do posiadanych przez nich udziałów.

Wspólne rozliczanie małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Preferencyjne warunki rozliczeń istnieją tylko przy terminowym rozliczeniu zeznania rocznego.

Będzie można korzystać nawet po nieterminowym rozliczeniu rocznym.

Ulga mieszkaniowa

Przy sprzedaży domu, mieszkania lub działki przed upływem pięciu lat od jej nabycia, można skorzystać z ulgi mieszkaniowej  w PIT przez dwa lata.

Wydłużenie okresu do trzech lat.

Ryczałt od najmu

Podatnik musi złożyć oświadczenie o wyborze ryczałtowego rozliczenia przed osiągnięciem pierwszego przychodu lub do 20 tego stycznia.

Zostanie zniesiony obowiązek informowania o wyborze ryczałtu przy najmie. Forma  i data zapłaty podatku decyduje o wybranej formie rozliczenia.

Grupa Dziesięcina
KATEGORIE
PIT
CIT