AKTUALNOŚCI

2024-02-18

ROCZNA KOREKTA VAT

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Przypominamy o rocznej korekcie w VAT za styczeń 2024 u podatników mających sprzedaż mieszana, czyli mają sprzedaż opodatkowaną 23%, 8%, 5%, 3%, 0% oraz sprzedaż zwolnioną i rozliczających koszty VAT wg proporcji.

W tym roku po raz pierwszy część podatników stosujących proporcję nie będzie musiało dokonywać korekty rocznej w podatku VAT. W ramach nowelizacji ustawy – wprowadzenie pakietu SLIM VAT 3 – ustawodawca wprowadził szczególne regulacje, dzięki którym podatnicy mogą uniknąć obowiązku dokonywania korekty.

Podatnik może nie dokonywać korekty odliczenia częściowego, jeżeli różnica między proporcją wstępną a rzeczywistą (tj. proporcją ustaloną dla zakończonego roku podatkowego) nie przekracza dwóch punktów procentowych. W przypadku gdy proporcja ustalona dla zakończonego roku podatkowego jest mniejsza niż proporcja wstępna korekta roczna nie jest dokonywana pod warunkiem, że kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu wynikająca z: 1. różnicy między ustalonymi proporcjami oraz 2. korekty, z wyłączeniem korekty środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa jest niższa niż 15 000 zł – nie przekracza 10 000 zł.

Dokonywanie korekt, o których mowa w art. 91 ustawy VAT, wywołuje skutki w podatku dochodowym. W zależności od tego, czy jest to korekta zmniejszająca, czy zwiększająca VAT, wywołuje inne skutki dla rozliczeń podatku dochodowego.

Z przepisów art. 14 ust. 2 pkt 7f ustawy PIT i art. 12 ust. 1 pkt 4g ustawy CIT, wynika, że w przypadku, gdy na skutek dokonanej korekty dochodzi do zwiększenia podatku odliczonego, kwota korekty stanowi przychód podatnika podlegający opodatkowaniu.

Z przepisów art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. c ustawy PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. c ustawy CIT wynika natomiast, że w sytuacji, gdy na skutek dokonanej korekty dochodzi do zmniejszenia podatku odliczonego, kwota korekty może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Przyjmuje się przy tym, że przychody oraz koszty, o których mowa, powstają w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik składa deklarację, w której wykazuje taką korektę.

Za datę powstania przychodu z ww. tytułu należy uznać zgodnie z metodą kasową określoną w art. 12 ust. 3e ustawy CIT dzień złożenia deklaracji VAT, w której podatnik dokonał rozliczenia przedmiotowej korekty rocznej podatku naliczonego. Stanowisko zaprezentowane m.in. w interpretacji Dyrektora KIS z 14 stycznia 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.509.2021.2.AR.

Natomiast, dla celów rachunkowych kwota rocznej korekty VAT naliczonego ujmowana jest w księgach tego roku, którego korekta dotyczy (zgodnie z zasadą memoriału – art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Odnosi się ją odpowiednio w pozostałe przychody operacyjne lub pozostałe koszty operacyjne.

W przypadku podatników prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, kwota rocznej korekty VAT podlega również uwzględnieniu w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jako kwota zaliczona odpowiednio do przychodów lub kosztów podatkowych.

Podatnicy zobowiązani do korekty rocznej VAT za 2023 r. dokonują jej w terminie: do 26 lutego 2024 r. – w przypadku rozliczania VAT miesięcznie lub do 25 kwietnia 2024 r. – w przypadku rozliczania VAT kwartalnie. Dokonując korekty podatku naliczonego w trybie art. 91 ustawy VAT, podatnik powinien sporządzić dokument wewnętrzny (może być zbiorczy) i na jego podstawie dokonuje wpisu do ewidencji VAT, która następnie przekazywana jest organowi podatkowemu w ramach struktury JPK_V7M lub odpowiednio JPK_V7K. Dokument taki oznaczany jest w ewidencji jako „WEW”.

 
Grupa Dziesięcina
KATEGORIE
VAT