AKTUALNOŚCI

2021-05-14

Rozliczenie subwencji z PFR

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

Przypominamy iż już niedługo wielu z przedsiębiorców musi dokonać rozliczenia subwencji z otrzymanej pomocy w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. Czas rozliczenia zależy od miesiąca, w którym została udzielona pomoc przez PFR.

Procedurę rozliczenia subwencji zainicjuje bank, za pośrednictwem którego przedsiębiorca zawarł umowę o subwencję finansową. Przed upływem 12 miesięcy od wypłacenia subwencji finansowej, bank przedstawi w bankowości elektronicznej - propozycję PFR w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. Przedsiębiorca, który otrzymał wsparcie z PFR ma obowiązek złożyć oświadczenie o rozliczeniu wsparcia nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji finansowej oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji finansowej. Składane oświadczenie należy zweryfikować, podpisanie przygotowanego przez PFR oświadczenia będzie oznaczało zgodę na wyliczoną do zwrotu kwotę.

Po otrzymaniu oświadczenia kolejnym krokiem będzie jego weryfikacja przez PFR, które sprawdzi podane dane z danymi z baz ZUS, Ministerstwa Finansów, KAS, KRS, CEIDG, GUS. Na podstawie przesłanego oświadczenia, PFR wyda decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi oraz ustali harmonogram spłat.

 

Jednocześnie informujemy, że część przedsiębiorców, którzy działają w wybranych branżach, szczególnie dotkniętych przez Covid-19 może (po spełnieniu warunków formalnych) skorzystać ze 100% umorzenia subwencji.

O umorzenie będą się mogły starać firmy, które:

1) odnotowały co najmniej 30% spadek przychodów ze sprzedaży alternatywnie

w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub

2) w okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.; oraz

3) na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadały statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Pomocowego, będą zwolnione z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej w całości.

 

Kod PKD nie musi być dominujący i obejmuje działalności wymienione poniżej:

 1. 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

 2. 18.12.Z Pozostałe drukowanie;

 3. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

 4. 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;

 5. 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;

 6. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 7. 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 8. 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 9. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

 10.   47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;

 11.  47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

 12.  49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

 13. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

 14.  55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

 15.  56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

 16. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;

 17. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

 18. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

 19. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;

 20. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

 21.  59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

 22.  59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 23. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;

 24. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

 25. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;

 26. 74.20.Z Działalność fotograficzna;

 27.  77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

 28. 79.11.A Działalność agentów turystycznych;

 29. 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;

 30. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;

 31. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

 32. 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;

 33. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 34. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

 35. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

 36. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

 37. 85.59.A Nauka języków obcych;

 38. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

 39. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;

 40. 86.90.D Działalność paramedyczna;

 41. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;

 42. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

 43. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;

 44. 91.02.Z Działalność muzeów;

 45. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;

 46.  93.12.Z Działalność klubów sportowych;

 47. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

 48.  93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;

 49.  93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;

 50.  93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji

 51.  93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 52.  93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

 53. 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

 54. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

Grupa Dziesięcina