AKTUALNOŚCI

2024-01-14

Skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

ZWROT VAT - ZMIANY OD 1 LIPCA 2024 R.

Jeżeli kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy (czyli wskazania jej jako tzw. kwoty do przeniesienia) lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady zwrotu VAT wynikają z art. 87 ustawy o VAT.

Obecnie podstawowy termin, w jakim przysługuje zwrot VAT, wynosi 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. Inne terminy zwrotu VAT to 180, 40, 25 lub 15 dni od dnia złożenia rozliczenia - przysługujące w zależności od sytuacji i po spełnieniu określonych warunków.

Wprowadzając od 1 lipca 2024 r. obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych ustawodawca wprowadził także zmiany w zakresie zwrotu VAT.

Po wprowadzeniu obowiązkowego e-fakturowania, tj. od 1 lipca 2024 r. podstawowy termin zwrotu VAT zostanie skrócony z 60 do 40 dni. W związku z powyższym zlikwidowane zostaną przepisy regulujące zwrot VAT w terminie 40 dni dla podatników stosujących wyłącznie faktury ustrukturyzowane i spełniających inne określone ustawowo warunki i w konsekwencji powyższego zmienione zostaną przepisy odwołujące się do tych regulacji.

Zmiany w przedłużaniu terminu zwrotu VAT

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w ramach tzw. fikcji doręczenia – jeżeli postanowienie o przedłużeniu terminu, dot. zwrotu różnicy VAT w terminie 15 dni albo decyzja o odmowie dokonania zwrotu różnicy podatku w tym terminie, nie zostaną podjęte albo odebrane w terminie 4 dni od dnia rozpoczęcia przechowywania pisma w placówce pocztowej doręczenie uważa się za dokonane z upływem terminu tych 4 dni. W wyniku nowelizacji od 1 lipca 2024 r. zasady te będą stosowane także do postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT przysługującego w podstawowym terminie 40 dni (a nie jak obecnie wyłącznie do zwrotu VAT w terminie 15 dni).

W konsekwencji powyższego zmiany zostaną wprowadzone także w zakresie zażaleń dotyczących zwrotu VAT. Obowiązujący obecnie termin na wniesienie zażalenia na postanowienie o przedłużeniu 15-dniowego terminu zwrotu VAT (odpowiednio 17 dni od dnia, w którym doręczenie uważa się za dokonane zgodnie z ww. fikcją doręczenia uregulowaną w art. 87 ust. 6j ustawy o VAT) od 1 lipca 2024 r. będzie dotyczył także zwrotu VAT w podstawowym terminie 40 dni.

Od kiedy stosować nowe terminy zwrotu VAT?

Zgodnie z przepisem przejściowym ustawy nowelizującej ww. zmiany dotyczące zwrotu VAT będą miały zastosowanie do okresów rozliczeniowych przypadających począwszy do 1 lipca 2024 r., tj. od JPK_VAT za lipiec br. lub III kwartał 2024 r.

Grupa Dziesięcina
KATEGORIE
VAT
TAGI