AKTUALNOŚCI

2020-11-25

Skutki podatkowe otrzymania subwencji z PFR

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Zgodnie z interpretacją podatkową z dnia 30 października 2020 r. umorzona część subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju nie będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Sam fakt otrzymania subwencji finansowej jest obojętny podatkowo, lecz jej umorzenie stanowić będzie dla wnioskodawcy konkretne przysporzenie majątkowe skutkujące koniecznością rozpoznania przychodu.

Organ podatkowy uważa, że środki otrzymane w ramach Tarczy Finansowej należy traktować jako pożyczkę, z tego względu, że wsparcie finansowe otrzymane w ramach Tarczy Finansowej określone jest jako subwencja finansowa, która podlega zwrotowi, przy czym w określonych przypadkach może zostać umorzona w części nieprzekraczającej 75%. W związku z powyższym udzielenie pomocy z ramach PFR jest dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo. Organ uznał, że otrzymanie przedmiotowej pomocy:

  • nie generuje po stronie Wnioskodawcy obowiązku rozpoznania przychodu – przychód z przedmiotowego tytułu nie powstaje,
  • nie ma podstaw do objęcia otrzymanych przez Wnioskodawcę środków zwolnieniem podatkowym (przytaczana przez Wnioskodawcę kwestia „zwolnienia od jakiegokolwiek opodatkowania”), gdyż przychód z tytułu otrzymania opisanych środków (subwencji) nie powstaje, a zatem nie może podlegać on zwolnieniu podatkowemu (brak przychodu/kwoty, która miałaby zostać objęta zwolnieniem podatkowym).

Ponadto do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także umorzonych pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym. Innymi słowy, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (co do zasady) wiąże powstanie obowiązku podatkowego, tj. powstanie przychodu do opodatkowania, ze zdarzeniem jakim jest umorzenie danego zobowiązania/umorzenie pożyczki. Podsumowując: mimo wcześniejszych zapewnień Ministerstwa Finansów, umorzona część subwencji finansowej z PFR stanowi dla przedsiębiorcy przysporzenie majątkowe będące podstawą do rozpoznania przychodu.

Grupa Dziesięcina