AKTUALNOŚCI

2021-03-21

Spółka komandytowa i jawna jako podatnicy CIT

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Z dniem 1 stycznia 2021 r. rozszerzono katalog podatników CIT o wszystkie spółki komandytowe i niektóre spółki jawne.

Istnieje jednak możliwość by spółka komandytowa uzyskała status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r.

Ministerstwo Finansów wskazało, że uzyskiwane przez wspólników spółki komandytowej czy jawnej będącej podatnikiem CIT przychody z udziału w jej zyskach, wypracowanych przez taką spółkę już po uzyskaniu przez nią statusu podatnika CIT, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym analogicznie jak przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. W ocenie MF w świetle tych przepisów, ilekroć w ustawie o pdop lub ustawie o pdof mowa jest o "udziale (akcji)", to pod pojęciem tym należy również rozumieć "ogół praw i obowiązków" wspólnika w posiadającej status podatnika CIT spółce jawnej oraz komandytowej, w skład którego wchodzi również procentowo wyrażone prawo takiego wspólnika do udziału w zyskach spółki. Jeżeli zatem w ustawie o pdop przyznane są podatnikom określone uprawnienia i skorzystanie z tych uprawnień jest uzależnione od posiadania przez dany podmiot np. "10% udziałów (akcji) w kapitale spółki", to - w przypadku posiadającej status podatnika CIT spółki jawnej lub komandytowej i jej wspólników - warunek ten należy rozumieć jako "posiadanie 10% ogółu praw i obowiązków wspólnika takiej spółki".

Grupa Dziesięcina