AKTUALNOŚCI

2021-08-24

Sprzedaż przez Internet, wysyłka towaru do UE – zmiany wprowadzone od 1 lipca

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Od 1 lipca w przepisach podatkowych wprowadzono definicję wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO).

WSTO to:

  • dostawa (sprzedaż) towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz (czyli przez lub na rzecz polskiego sprzedawcy),
  • z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów (czyli wysłanych z PL do innego państwa UE),
  • do nabywcy, który jest podmiotem niebędącym podatnikiem (co do zasady jest to osoba fizyczna nieprowadząca pozarolniczej działalności gospodarczej/ konsument). 

Co do zasady, sprzedając towary do konsumentów z innych państw UE sprzedawca dokumentuje transakcję “zwykłą” fakturą wystawioną na imię i nazwisko zagranicznego konsumenta z zastosowaniem polskiej stawki podatku VAT. Faktura jest ewidencjonowana tak jak sprzedaż na terenie Polski, a podatek VAT należny odprowadzany do polskiego urzędu skarbowego.

Ma to jednak miejsce do momentu przekroczenia limitu.

Od 1 lipca drastycznie obniżeniu uległ limit, który pozwala rozliczać podatek VAT w Polsce.

W całej Unii limit jest aktualnie na tym samym poziomie i wynosi 10.000 euro. Dla polskich sprzedawców to kwota 42.000 zł.

Jest to limit, co jest nowością, obejmujący sprzedaż towarów na rzecz wszystkich konsumentów z wszystkich państw członkowskich UE oraz z tytułu usług elektronicznych.

W dodatku jest to limit, który:

  • powinien być liczony od początku roku 2021,
  • nie powinien być przekroczony w ubiegłym roku.

Zatem w Polsce podatek z tytułu sprzedaży towarów wysyłanych do konsumentów z innych państw UE może być rozliczany pod warunkiem, że sprzedaż tego rodzaju w poprzednim roku nie przekroczyła 42.000 zł oraz sprzedaż w 2021 r. nie przekroczy 42.000 zł.

Ważna zmiana w oznaczaniu transakcji:

Od dnia 1.07.2021 r. do 31.12.2021 r. WSTO należy oznaczać symbolem "EE".

Od 1.01 2022 r. transakcje sprzedaży WSTO będą oznaczane symbolem "WSTO_EE".

Monitoring limitu

Obecnie kluczowy jest monitoring limitu. Jeżeli sprzedający nie chce weryfikować we własnym zakresie limitu sprzedaży za ubiegły i bieżący rok - powinien  zasygnalizować ten fakt w biurze rachunkowym celem weryfikacji stanu faktycznego w kontekście tego, czy obowiązek ten będzie mogło przejąć biuro rachunkowe.

Jeżeli suma sprzedaży WSTO przekroczy limit 42.000 zł są dwie opcje do wyboru: 

  • rejestrację w poszczególnych państwach członkowskich UE celem rozliczania podatku VAT wg przepisów obowiązujących w tych krajach,
  • rejestrację do procedury OSS (punkt kompleksowej obsługi One Stop Shop), która umożliwia rozliczanie zagranicznego podatku przed polskim organem podatkowym. 

Jeżeli do tej pory ograniczano biznes poprzez zamknięcie handlu na rynki zagraniczne w obawie przez formalnościami do dopełnienia za granicą (zagraniczna obsługa księgowa i prawna, bariera językowa) aktualnie problem ten przestaje istnieć.

Sprzedaż na rzecz zagranicznych konsumentów można rozliczyć w Polsce składając polskie deklaracje do polskiego organu.

Do procedury OSS mogą też zgłosić się przedsiębiorcy, którzy zostali na gruncie poprzednich przepisów obowiązani do rejestracji w państwach UE.

Do OSS mogą zgłosić się fakultatywnie także przedsiębiorcy, którzy nie przekroczyli limitu sprzedaży 42.000 zł.

Jest to czas na analizę sytuacji i ewentualną zmianę decyzji o miejscu rozliczania podatku VAT z handlu elektronicznego.

Korzystanie z tej procedury OSS ma charakter fakultatywny. W sytuacji, gdy przedsiębiorca podejmie decyzje o rejestracji do OSS w procedurze unijnej, konieczne jest wypełnienie zgłoszenia VIU-R. Zgłoszenie składa się wykorzystując nadany w Polsce numer NIP w formie elektronicznej do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście.

Nowe ewidencje podatkowe i FV z zagranicznym podatkiem VAT

Po zgłoszeniu do procedury OSS podatnicy są obowiązani do prowadzenia bardzo szczegółowej ewidencji sprzedaży oraz składania zbiorczej deklaracji ze sprzedaży do wszystkich państw UE na formularzuu VIU-DO. Faktury dokumentujące sprzedaż, generalnie wystawiane są wg prawa polskiego, ale, co jest nowością, zawierać mają zagraniczną stawkę podatku VAT. Dostawcy oprogramowania do dokumentowania sprzedaży już zapewniają możliwość korzystania z nowych funkcji.

Grupa Dziesięcina