AKTUALNOŚCI

2016-11-17

Stosowanie 15% stawki CIT od 2017 r.

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
Od  dnia 1 stycznia 2017 r. podatnicy będą mogli opłacać CIT według stawki 15%, a możliwość taką będą mieli:

·         mali podatnicy (w 2017 r. status małego podatnika będzie miał podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą VAT należnego nie przekroczy w 2016 r. kwoty 5.157.000 zł),

·         podatnicy CIT rozpoczynający działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Jednak podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpocznie się przed dniem 1 stycznia 2017 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2016 r., będą opłacali CIT w wysokości 19%. Obniżonej, tj. 15% stawki CIT nie będą mogli stosować podatnicy, którzy zostali utworzeni: 1)        w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, 2)        w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, 3)        przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł, 4)        przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników. Ponadto podatnicy utworzeni w okresie od dnia 28 września 2016 r. do końca 2016 r. w wyniku ww. operacji restrukturyzacyjnych, będą stosowali w roku podatkowym rozpoczętym po dniu 31 grudnia 2016 r. dotychczasową 19% stawkę CIT.
Grupa Dziesięcina