AKTUALNOŚCI

2019-09-19

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej według  skali podatkowej , podatku liniowego 19% lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -  poniesione w roku podatkowym wydatki  na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku.

 1.  Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.
 2.  Odliczenie przysługuje pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ciągu trzech lat , licząc od końca roku podatkowego w którym poniesiono pierwszy wydatek.
 3. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.
 4.  Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.
 5.  Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:
  • sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
  • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.
 6.  Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki .Po raz pierwszy podatnicy będą mogli z tej ulgi skorzystać w rozliczeniu podatkowym za rok 2019.
 7.  Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
 8.  Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.
 9.  W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie, o którym mowa w punkcie 2 , podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.
Grupa Dziesięcina
KATEGORIE
PIT