AKTUALNOŚCI

2016-03-02

Wspólny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
Od 1 stycznia 2016 r. w znaczący sposób zmieniły się regulacje zawarte w Ordynacji podatkowej, dotyczące zasad udzielania przez organy podatkowe indywidualnych interpretacji podatkowych. Wśród istotnych zmian w tym zakresie należy zwrócić uwagę na to, że przedmiotem interpretacji indywidualnej mogą być wyłącznie przepisy prawa podatkowego materialnego. W świetle znowelizowanych przepisów, wniosek o indywidualną interpretację podatkową nie będzie rozpatrywany, jeżeli przedstawiona w nim sytuacja odpowiada zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym. Organ wydaje w takim przypadku postanowienie ze wskazaniem interpretacji ogólnej – jej numeru oraz miejsca publikacji. W nowej Ordynacji podatkowej uregulowane zostały zasady występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przez dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym stanie faktycznym lub mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wniosek wspólny). Oznacza to, że składającym wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może być grupa podmiotów w przypadku, gdy w tym samym zdarzeniu będącym jego przedmiotem zaangażowane są co najmniej dwa podmioty. Zainteresowani wskazać muszą we wniosku wspólnym jeden podmiot, który będzie stroną postępowania w sprawie interpretacji. Wspólny wniosek zawierać musi oświadczenia wszystkich zainteresowanych, że zdarzenie objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie jest w stosunku do poszczególnych wnioskodawców przedmiotem toczącego się wobec nich postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w wydanej dla nich decyzji lub postanowieniu organu podatkowego bądź organu kontroli skarbowej. Wniosek taki powinien spełniać wszystkie warunki przewidziane dla wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej. Interpretację indywidualną lub postanowienie w sprawie doręcza się podmiotowi wskazanemu jako strona, natomiast pozostałym zainteresowanym doręcza się odpis interpretacji lub postanowienia. Ochrona z wydanej interpretacji przysługuje wszystkim zainteresowanym, którzy wystąpili z wnioskiem wspólnym i wywołuje skutki od dnia doręczenia interpretacji podmiotowi wskazanemu we wniosku, jako strona postępowania. Interpretacja zostaje też przekazana do wiadomości organom podatkowym i organom kontroli skarbowej właściwym dla wszystkich zainteresowanych
Grupa Dziesięcina
TAGI