AKTUALNOŚCI

2019-10-28

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne istnieje możliwość sprzedaży i darowania produktów leczniczych przez apteki

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne, apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny może zbyć produkt leczniczy wyłącznie:

1) w celu bezpośredniego zaopatrywania ludności, w tym nieodpłatnie pacjentowi - wyłącznie na potrzeby jego leczenia;

2) w celu zaopatrzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - na podstawie zapotrzebowania, o którym mowa w art. 96 ust. 1;

3)  nieodpłatnie, na zasadach określonych w ustawie;

4) w celu zaopatrzenia podmiotów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, niebędących podmiotami uprawnionymi do obrotu produktami leczniczymi, w produkty lecznicze o kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 71a ust. 5.

Fakt przekazania leków nieodpłatnie należy zgłosić do WIF wraz z danymi o ilości i nazwie produktów leczniczych oraz danymi pacjenta, któremu je przekazano.

Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny może, za zgodą właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora  farmaceutycznego, przekazać produkty lecznicze:

1) domowi pomocy społecznej - wyłącznie w celu umożliwienia i organizowania pomocy, o której mowa w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) organowi władzy publicznej - wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb wynikających ze stanu wyjątkowego, stanu wojennego lub stanu klęski żywiołowej;

3) podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, na podstawie zapotrzebowania, o którym mowa w art. 96 ust. 1 - wyłącznie w celu jego zaopatrzenia.

Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny występują o wydanie zgody przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, nie później niż na 7 dni przed planowanym przekazaniem. Zgody nie udziela się, jeżeli zachodzi podejrzenie, że produkt leczniczy zostanie wykorzystany w celu innym niż deklarowany. Udzielenie albo odmowa udzielenia zgody, następuje w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Grupa Dziesięcina