AKTUALNOŚCI

2020-07-30

Zmiana warunków stosowania 0% stawki VAT do WDT

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Z uwagi na obowiązek zaimplementowania do polskich przepisów ustawy o VAT do postanowień dyrektywy Rady UE, od 1 lipca 2020 r. zmieniono zasady określające prawo podatnika do zastosowania 0% stawki VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Podatnik dokonujący WDT ma prawo do zastosowania 0% stawki VAT, jednak pod warunkami wymienionymi w ustawie o VAT.

Dotychczas 0% stawka VAT miała zastosowanie do WDT, jeżeli:

1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej,

2) podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa UE inne niż terytorium kraju,

3) podatnik, składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Od 1 lipca 2020 r. wprowadzono zmiany do tego przepisu:

·         obecnie nabywca musi podać dostawcy ważny numer identyfikacyjny VAT UE.

·         dostawca musi złożyć prawidłową informację podsumowującą. Złożenie informacji podsumowującej przez dostawcę jest więc materialną przesłanką do zastosowania 0% stawki VAT dla WDT. Warunek ten może być w pewnych okolicznościach uchylony, jeśli dostawca należycie wyjaśni naczelnikowi urzędu skarbowemu, w formie pisemnej, swoje uchybienie.

Rozporządzenie Rady UE wprowadziło instytucję wzruszalnego domniemania pozwalającą uznać, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostały wywiezione z terytorium jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego. Ma ono zastosowanie, gdy sprzedawca będzie w posiadaniu odpowiednich dokumentów potwierdzających wysyłkę lub transport towarów.

Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów zawartym w uzasadnieniu do ustawy wprowadzającej zmiany w WDT, organ podatkowy może obalić przyjęte domniemanie, o którym mowa w unijnym rozporządzeniu, poprzez przedstawienie dowodów świadczących o tym, że towary w rzeczywistości nie zostały wysłane lub przetransportowane z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego.

Brzmienie przepisu do końca czerwca 2020 r.

Brzmienie przepisu od 1 lipca 2020 r.

Ust. 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

1)      podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;

2)      podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;

3)      podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Ust. 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

1)      podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, który nabywca podał podatnikowi;

2)      podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;

3)      podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Ust. 1a. Stawka podatku, o której mowa w ust. 1, nie ma zastosowania, jeżeli:

1)      podatnik nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1 lub ust. 3 pkt 1, lub

2)      złożona informacja podsumowująca nie zawiera prawidłowych danych dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 100 ust. 8, chyba że podatnik należycie na piśmie wyjaśnił uchybienie naczelnikowi urzędu skarbowego.

 

Grupa Dziesięcina