AKTUALNOŚCI

2016-04-11

Zmiany w umowach terminowych

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
Od 22 lutego 2016 r. weszły w życie zmiany do Kodeksu pracy, które modyfikują zasady terminowego zatrudniania pracowników. Od tego dnia ograniczeniu uległ wachlarz możliwych podstaw zatrudnienia, z katalogu umów zniknęły umowy na czas wykonania określonej pracy oraz umowy służące zapewnieniu zastępstwa nieobecnego pracownika. Również umowy na czas określony doczekały się istotnych ingerencji obejmujących ograniczenie okresu zatrudnienia na ich podstawie, nowy limit liczby takich umów zawartych między tymi samymi stronami oraz zmianę zasad ich wypowiadania. Nowelizacja przepisów dotknęła nie tylko strony zawieranych po 21 lutego br. umów o pracę, ale wpłynęła również na trwające terminowe stosunki pracy. Z tego względu podstawowe znaczenie dla większości pracodawców mają przepisy przejściowe, określające obowiązki stron trwających umów o pracę. Umowy zawarte na czas wykonania określonej pracy – począwszy od 22 lutego 2016 r. nie będą mogły być podpisywane. Trwające – obowiązują do czasu wykonania umówionej pracy. Umowy na zastępstwo - od 22 lutego 2016 r. staną się „zwykłymi” umowami na czas określony, jednak nieobjętymi żadnym z limitów (w tym limit 33 miesięcy, czy limit trzech umów na czas określony). Limit zatrudnienia na czas określony – ograniczony do 33 miesięcy, do których po zmianach ograniczono długość terminowego zatrudnienia, ale 33 miesiące terminowego zatrudnienia liczymy dopiero od dnia wejścia w życie nowelizacji przepisów. Sposób ustalania limitu ilościowego - czwarta umowa terminowa zawarta między tymi samymi stronami będzie kwalifikowana jako podpisana na czas nieokreślony. Umowa na czas określony trwająca 22 lutego 2016 r. może być pierwszą tego typu umową zawartą między stronami lub drugą umową na czas określony wiążącą te strony. Jeśli strony zawarły: ·         już dwie umowy na czas określony, bezpośrednio po sobie lub z przerwą między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy nieprzekraczającej jednego miesiąca, to umowa trwająca 22 lutego 2016 r. będzie drugą umową na czas określony w rozumieniu nowych przepisów, ·         tylko jedną umowę, to jako pierwsza umowa na czas określony daje pracodawcy możliwość zawarcia jeszcze 2 umów terminowych, z uwzględnieniem limitu czasowego obejmującego 33 miesiące zatrudnienia na czas określony, liczonego od 22 lutego br. Limitu czasowego i ilościowego nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony: ·         w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, ·         w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, ·         w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, ·         w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie. Wyłączenia z limitów dotyczą również ww. umów trwających 22 lutego 2016 r. Strony muszą jednak w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie noweli uzupełnić te umowy o cel lub okoliczności danego przypadku. Okres wypowiedzenia umowy –długość okresu wypowiedzenia umowy na czas określony jest uzależniona od zakładowego stażu pracy. W tym zakresie umowy na czas określony zostaną zrównane z zatrudnieniem bezterminowym. Zostaje brak obowiązku wskazywania przyczyny wypowiedzenia oraz konsultacji zamiaru jej rozwiązania ze związkiem zawodowym. Po 21 lutego 2016 r. długość wypowiedzenia będzie wynosić 2 tygodnie, w przypadku pracowników zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy, miesiąc wobec pracowników zatrudnionych co najmniej 6 miesięcy oraz 3 miesiące dla osób posiadających co najmniej 3-letni zakładowy staż pracy. Do okresu zatrudnienia warunkującego długość okresu wypowiedzenia umów zawieranych począwszy od 22 lutego 2016 r., wlicza się łączny okresu zatrudnienia u pracodawcy niezależnie od przerw i bez względu na rodzaj umowy, również przypadający przed zmianą przepisów. Brak możliwości rozwiązania za wypowiedzeniem utrzymano jedynie wobec umów podpisanych przed 22 lutego br. i niezaopatrzonych w klauzulę dopuszczającą możliwość ich rozwiązania za wypowiedzeniem. Takie umowy trwające w dniu 22 lutego 2016 r. będą się mogły zakończyć jedynie z upływem okresu, na jaki zostały zawarte, a wcześniej za porozumieniem stron lub bez wypowiedzenia. Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia –pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o obowiązującej go długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę. W razie zmiany warunków zatrudnienia albo zmiany układu zbiorowego pracy bądź objęcia takim układem, pracodawca informuje o nich pracownika niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy.
Grupa Dziesięcina