AKTUALNOŚCI

2017-11-23

Zmiany w VAT 2018 - podzielona płatność podatku

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
Podatnicy od 1 stycznia 2018 r. muszą przygotować się na zmianę zasad opłacania faktur VAT. Dla podatku od towarów i usług wyznaczony u sprzedawcy zostanie osobny rachunek dedykowany, a korzystanie z niego i szybka płatność podatku dokonana na rzecz organu skarbowego przyniesie szereg oszczędności. O zastosowaniu nowej zasady decydować będzie nabywca towaru lub usługi – a zatem podmiot który otrzymał fakturę podlegającą zapłacie. Opłacający będą mogli stosować dotychczasowe zasady rozliczania podatku lub też korzystać z nowej, zaproponowanej formy. W nowej formie rozliczania VAT, zapłata odpowiadająca: 1) wartości sprzedaży netto - jest dokonywana na rachunek rozliczeniowy dostawcy towarów lub usługodawcy w banku, 2) kwocie podatku VAT z faktury - jest dokonywana na osobny – specjalnie mu udostępniany „rachunek VAT” dostawcy towarów lub usługodawcy. W efekcie płatność kwoty netto i kwoty podatku zostaje podzielona na dwa osobne przelewy – stąd nazwa „płatność podzielona”. Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności odbywać się będzie przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu, w którym podatnik wskazuje numer faktury lub faktury korygującej, w związku z którą dokonywana jest płatność; numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT; kwotę wartości sprzedaży netto; kwotę podatku. Bank będzie zobowiązany prowadzić dla przedsiębiorcy rachunek VAT bezpłatnie, a środki zgromadzone na tym rachunki będą musiały być oprocentowane. Jednak dysponowanie środkami będzie znacząco ograniczone – wyłącznie dla celów rozliczeń podatkowych oraz zapłaty podatku VAT innemu podatnikowi na jego rachunek VAT. Naczelnik urzędu skarbowego na pisemny, uzasadniony wniosek podatnika może, w terminie 90 dni od dnia jego otrzymania, wyrazić zgodę, w drodze postanowienia, na inne przeznaczenie środków zgromadzonych na jego rachunku VAT niż cele rozliczeń podatkowych. Do nabywców, którzy zdecydują się na zastosowanie płatności na rzecz rachunku VAT sprzedawcy nie stosuje się odpowiedzialności solidarnej w stosunku do towarów przewidzianych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT. Do kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktury, która została zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności nie stosuje się dodatkowych sankcji w VAT. Za okresy, za które podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę podatku naliczonego, której 95% wynika z faktur, które zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności nie mają zastosowania przepisy o naliczaniu podwyższanej stawce odsetek za zwłokę (150% stopy podstawowej). Jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu podatku następuje z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin określony dla zapłaty podatku, kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku do zapłaty obniża się o kwotę wyliczoną.
Grupa Dziesięcina