AKTUALNOŚCI

2020-06-17

Zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej w VAT

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Od 1 stycznia 2020 r. dokonanie płatności wynikającej z otrzymanej faktury wystawionej przez podatnika VAT czynnego (dotyczącej transakcji na kwotę powyżej 15.000 zł) na inny rachunek niż zamieszczony w białej liście, co do zasady, naraża podatnika/nabywcę na negatywne konsekwencje podatkowe m.in. w postaci odpowiedzialności solidarnej w podatku VAT za zaległości podatkowe sprzedawcy towaru lub usługodawcy w części podatku VAT proporcjonalnie przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług.

Podatnik (nabywca) ma jednak możliwość uwolnienia się od takiej odpowiedzialności solidarnej, pod warunkiem, że złoży zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy. Zawiadomienie to według ustawy należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu, jednak w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z koronawirusem termin na złożenie ww. zawiadomienia został przedłużony do 14 dni od dnia zlecenia przelewu. Regulacja w tym zakresie weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.

Na mocy ustawy z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2020 r. mają obowiązywać nowe regulacje dotyczące wyłączenia odpowiedzialności solidarnej:

Ordynacji podatkowej ww. odpowiedzialności solidarnej nie będzie się stosować, jeżeli zapłata należności przez podatnika:

1) będzie wynikać z transakcji innej niż określona w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub

2) zostanie dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w ustawie o VAT, a podatnik złoży przy pierwszej zapłacie należności przelewem na ten rachunek zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu lub

3) zostanie dokonana przelewem na rachunek banku lub rachunek SKOK (tj. rachunki cesyjne czy wykorzystywane do celów gospodarki własnej banku/SKOK), jeżeli bank/SKOK bądź podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, poinformują podatnika, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem cesyjnym lub rachunkiem wykorzystywanym do celów działalności faktoringowej lub gospodarki własnej lub

4) zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (ww. zmiana polega jedynie na przeniesieniu ww. regulacji z uchylonego art. 117bb do art. 117ba § 3 pkt 4),

5) wynikać będzie z faktury dokumentującej czynności z tytułu WNT, importu towarów/usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

Grupa Dziesięcina