AKTUALNOŚCI

2019-12-08

Zmiany w zakresie pobierania opłaty recyklingowej za torby foliowe

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Z dniem 1 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która wprowadziła zmiany w zakresie opłaty recyklingowej za torby foliowe. Niestety w praktyce ustawa nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, ponieważ sieci handlowe znalazły sposób na jej obejście, oferując tzw. grube torby foliowe, które dotychczas zwolnione były z opłaty. Od września 2019 r. sprzedający zobowiązany jest pobrać opłatę recyklingową również za takie torby. Zmieniły się także zasady rozliczania opłaty pobranej przez przedsiębiorców.

 

Od września 2019 r. każdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania oferowanych produktów, jest zobowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Opłata recyklingowa pobierana jest za wydanie:

  • lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
  • pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

Z opłaty zwolnione są bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Przedsiębiorca oferujący swoim klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego celem pakowania produktów zakupionych u niego, zobowiązany jest pobrać opłatę recyklingową na wydaną torbę.

Ustawodawca wprowadził zmiany w zakresie terminu rozliczania opłaty recyklingowej. Teraz trzeba będzie wnosić ją kwartalnie. Opłata recyklingowa ma być wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Rozliczenia za 2019 r. trzeba będzie dokonać zgodnie z uprzednio obowiązującymi przepisami do 15 marca 2020 r., natomiast za I kwartał 2020 r. - do 15 kwietnia 2020 r.

Nowość stanowi obowiązek prowadzenia ewidencji liczby wszystkich nabytych i wydanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym. Taki rejestr należy prowadzić w postaci papierowej lub elektronicznej.

Przedsiębiorca prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu winien prowadzić taką ewidencję oddzielnie dla poszczególnych jednostek. Informacje te należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

Przedsiębiorcy prowadzący w dniu 1 września 2019 r. jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, zobowiązani są do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO (Baza Danych o Odpadach) w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. i mogą prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania.

Dodatkowo przedsiębiorcy pobierający opłatę recyklingową za wydawane torby foliowe będą musieli złożyć sprawozdanie w zakresie liczby nabytych i wydanych pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego po raz pierwszy za rok 2019, przy czym sprawozdanie obejmować będzie okres od dnia 1 września 2019 r.

Opłata recyklingowa wynosi 0,20 zł za jedną torbę plus VAT, chyba że sprzedający jest zwolniony z podatku od towarów i usług.

Grupa Dziesięcina