AKTUALNOŚCI

2020-07-31

Zwolnienie pracownika a zwrot wsparcia z FGŚP

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Na mocy tarczy 4.0 możliwość otrzymania wsparcia ze środków FGŚP uzyskały podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżeniem wymiaru czasu pracy.

W takiej sytuacji dofinansowanie wynagrodzenia pracowników możliwe będzie do wysokości połowy wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Dofinansowanie pobierać można przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące w transzach odpowiadających ilości miesięcy wskazanych we wniosku.

Zgodnie z regulacjami ustawy, podmiot, który otrzyma dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń.

Tu powstaje pytanie, czy niedotrzymanie zakazu wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, w okresie pobierania świadczenia, wobec jednego pracownika będzie skutkowało koniecznością zwrotu całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami, tzn. uzyskanej na wszystkich pracowników, czy tylko na tego zwolnionego. Ze stanowiska MRPiPS wynika, że w przypadku, gdy pracodawca wypowie umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia tego pracownika, zobowiązany będzie do zwrotu całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami liczonymi od dnia przekazania środków w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Tym samym zwolnienie jednego pracownika będzie prowadzić do zwrotu pomocy przyznanej na inne osoby zatrudnione.

Dodatkowo: „zakaz wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika dotyczy wyłącznie pracowników objętych dofinansowaniem”.

Grupa Dziesięcina